طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر

به نام خدا

طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر

فصل ۱- معرفی الیاف پلی استر

١- معرفی کد ISIC
١- تعرفه گمرکی الیاف پلی استر
١- شرایط واردات
١- بررسی استاندارداهای ملی و بین المللی
١- قیمت داخلی
پلی استر  PET

١- کاربرد و موارد مصرف الیاف
١- محصولات جایگزین
١- اهمیت استراتژیک تولید الیاف پلی استر
١- کشورهای عمده تولید کننده
١- تولید کنندگان عمده جهان و ظرفیت آنها
١- شرایط صادرات
فصل ۲- وضعیت عرضه و تقاضای الیاف پلی استردر ایران
٢- تولید داخلی
٢- وضعیت طرح های در دست اجرا
٢- بررسی روند واردات
٢- بررسی روند مصرف
٢- بررسی صادرات
٢- پیش بینی نیاز به الیاف پلی استر
فصل ۳- بررسی فنی طرح تولید الیاف پلی استر
٣- بررسی اجمالی تکنولوژی تولید لوله های الیاف پلی استر و معرفی شرکت های صاحب تکنولوژی
۴- بررسی و تعیین حداقل حداقل ظرفیت اقتصادی و برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز
۵- میزان مواد اولیه مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور
۶- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح الیاف پلی استر
٧- وضعیت تامین نیروی انسانی طرح الیاف پلی استر
٨- بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت و امکانات مخابراتی مورد نیاز برای طرح تولید الیاف پلی استر
٩- حمایت های اقتصادی و بازرگانی
١٠ – تجزیه تحلیل نهائی
مراجع

خلاصه طرح
نام محصول تولید الیاف پلی استر
ظرفیت پیشنهادی طرح ۶ هزار تن در سال
موارد کاربرد تولید انواع نخ پلی استر برای صنعت پوشاک
مواد اولیه مصرفی عمده چیپس پلی استر
( کمبود محصول (سال ٩٠:۱۳۹۰ هزار تن
اشتغال زایی (نفر) ١١٣
١٠٠٠٠ (m زمین مورد نیاز

طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر

۷۰صفحه

۳۰۰۰تومان