به نام خدا

نام محصول استئارات کلسیم
ظرفیت پیشنهادي طرح ۱۰۰۰ تن در سال
موارد کاربرد به عنوان روان کننده و بهبود دهنده
خواص در صنایع مختلف
مواد اولیه مصرفی عمده اسید استئاریک، آهک هیدراته
کمبود محصول (سال ۱۳۹۱ )- با رویکرد صادراتی ۲۱۳۶
اشتغال زایی (نفر) ۳۵
۵۰۰۰ (m زمین مورد نیاز

گرد سفید رنگ پفی شکل با مش ۲۵۰ ،Ca (C18H25O2) استئارات کلسیم به فرمول شیمیایی
است که از نظر شکل ظاهري بصورت پودر سفید رنگ می باشد و از نظر تقسیم بندي جزء صنایع
شیمیایی بوده و بعنوان مواد حد واسط شیمیایی می توان آن را طبقه بندي نمود.

۳۱صفحه

۳۰۰۰تومان