به نام خدا

نام محصول استئارات کلسیم
ظرفیت پیشنهادي طرح 1000 تن در سال
موارد کاربرد به عنوان روان کننده و بهبود دهنده
خواص در صنایع مختلف
مواد اولیه مصرفی عمده اسید استئاریک، آهک هیدراته
کمبود محصول (سال 1391 )- با رویکرد صادراتی 2136
اشتغال زایی (نفر) 35
5000 (m زمین مورد نیاز

گرد سفید رنگ پفی شکل با مش 250 ،Ca (C18H25O2) استئارات کلسیم به فرمول شیمیایی
است که از نظر شکل ظاهري بصورت پودر سفید رنگ می باشد و از نظر تقسیم بندي جزء صنایع
شیمیایی بوده و بعنوان مواد حد واسط شیمیایی می توان آن را طبقه بندي نمود.

31صفحه

3000تومان