به نام خدا

طرح توجیهی تولید اسانسهاي مصرفی در تولید سیگار

معرفی محصول
هرنخ سیگار از چهار جزء اصلی درست شده است که عبارتند از: ۱- توتون ۲- کاغذ، اسانس و مواد
نگهدارنده ۳- چسب ۴- فیلتر
اسانسها یا روغنهاي فرار از جمله مواد موثر گیاهان هستند که شامل مخلوط پیچیدهاي از مواد
شیمیایی آلی مثل ترپینوئیدها، آلدئیدها، الکلها، استرها، ستنها و … میباشند. اسانس ها نوعی ترکیبات
فرار بوده که از تقطیر مواد فرار موجود در اندامهاي مختلف گیاهان تازه یا خشک همراه با بخار آب بدست
میآید و وزن مخصوص آنها غالبا از آب کمتر است. به طور کلی ترکیبات بیرنگ هستند (به خصوص اگر
تازه تهیه شده باشند) ولی بر اثر مرور زمان در اثر اکسید شدن رنگ آنها تیره میگردد. به طور کلی اسانس-
ها در الکل کاملا حل میشوند، در حالی که با آب غیر قابل اختلاط هستند؛ اما به اندازه کمی در آب حل
شده و بوي خود را به آن انتقال میدهند (مانند عرقیات گیاهی و گلاب) که ماده اصلی موجود در آن بر اثر
حرارت، گرما و هوا تغییر مییابد. همچنین طعم اسانسها نیز با یکدیگر متفاوت است. اسانس ها داراي
خصوصیات مشترکی بوده و عمدتا ترپینوئیدهایی هستند که قابل تقطیر بوده، لکه ثابت روي کاغذ بجا نمی-
گذارند، بر خلاف روغنهاي ثابت با قلیاییها صابونی نمیشوند. آنها داراي طعمهاي گس، ملایم، سوزاننده،
تلخ و شیرین میباشند و به سه دسته طبیعی، مشابه طبیعی (شبه طبیعی) و مصنوعی تقسیم میشوند.
اسانسهاي طبیعی و ترکیبات وابسته (اولئورزین، گام رزین، اولئوگام رزین)، فرآوردههایی هستند که از
مواد خام گیاهی معطر با یکی از روشهاي تقطیر (آب، بخار، آب و بخار و …)، فشردن (فشردن بخشبرونبر
و لایه بیرونی پوست مرکبات) و استخراج با حلال بدست میآیند.
اسانسهاي مشابه طبیعی فرآوردههایی هستند که حاصل از ترکیب مواد اولیه معطر بوده و از نظر بو
مشابه اسانسهاي طبیعی میباشند.
اسانسهاي مصنوعی فرآوردههایی هستند که به طور تجاري از مواد شیمیایی آلی مشابه اسانسهاي
طبیعی تهیه میگردند و بویی مشابه اسانسهاي طبیعی را دارا میباشند.
در تولید سیگار اسانسدار از مانتول که نوعی اسانسنعنا میباشد، به طور گسترده استفاده میشود و
اسانسهاي دیگر به ندرت و بسیار کمتر از مانتول در تولید سیگار مورد استفاده قرار میگیرند.

خلاصه طرح
نام محصول اسانسسیگار
موارد کاربرد تولید سیگار
ظرفیت پیشنهادي طرح (تن) ۷۲
عمده مواد اولیه مصرفی روغن نعنا
میزان مصرف سالیانه مواد اولیه (تن) ۱۱۶۴
کمبود محصول در سال ۱۳۹۰ (تن) ۳۱۰۰۰
اشتغالزایی (نفر) ۲۸

طرح توجیهی تولید اسانسهاي مصرفی در تولید سیگار

۳۵صفحه

۳۰۰۰تومان