به نام خدا

محصول مورد مطالعه طرح حاضر، تولید دیسک افست ۳۲ ،۲۸ و ۳۶ پره ۱ میباشد. هرس
بشقابی یا دیسک پس از گاوآهن برگردان از جمله مهمترین ابزار خاك ورزي است که تقریبا در
هر نوع خاکی مورد استفاده قرار می گیرد. عوامل خاك ورز دیسک بشکل بشقاب هاي مقعر،
مدور و گردان هستند که در چند گروه مجزا و با آرایش خاص، با خاك بنحوي ارتباط دارند که
بشقاب هاي دو گروه پس از درگیر شدن با خاك، با هم حول یک محور مشترك گردش می
نمایند. گمان می رود استفاده از تیغه هاي بشقابی براي خاك ورزي از ژاپن سرچشمه گرفته
باشد، ولی براي نخستین بار در سال ۱۸۶۷ ، اختراع دیسک در آمریکا به ثبت رسید. انواع معمولی
دیسک تا سال ۱۹۰۰ جاي خود را در عملیات زراعی باز کرد تا اینکه در سال ۱۹۲۵ نوع دیگري
از دیسک با نام افست روانه بازار شد که در شکل زیر نمونه اي از این محصول نمایش داده شده
است…

نام محصول تولید دیسک افست ۳۲،۲۸ و ۳۶ پره
ظرفیت پیشنهادي طرح (ظرفیت عملی) ۱۰۰۰ دستگاه در سال
موارد کاربرد
الف) انجام خاك ورزي اولیه در زمین هاي بایر و اختلاط بقایاي
گیاهی
ب) تهیه بستر بذر، مخلوط کردن کودهاي شیمیایی و دامی با خاك
ج) برشدادن کلوخ بعد از عمل شخم و نرم کردن آنان
د) نفوذ در خاك هاي سنگین
ه) استفاده در زمین هاي سنگلاخی و کنده دار
و) شخم زمین هاي آیش
ز) زیر خاك نمودن بذر
ح) فشردن و مناسب نمودن خاك سطحی براي بستر بذر و رشد آن
ت) شخم زیر درختان میوه با شاخه هاي پایین افتاده
مواد اولیه مصرفی عمده تیغه برش- ورق ۸- ورق ۱۵ – نبشی ۱۰ – تسمه
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۳۶۹۱ دستگاه در سال
اشتغال زایی (نفر) ۱۲
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۸۰۰

۵۳صفحه

۲۰۰۰تومان