طرح توجیهی تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو

به نام خدا

طرح توجیهی تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو

محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات و اجزاء فرمان خودرو میباشد. فرمان
مجموعه اي از یک خودرو است که نقشتغییر جهت چرخ ها را بر عهده دارد که این امر خود
سبب تغییر مسیر حرکت خودرو می گردد . فرمان ها در خودرو داراي انواع مختلف می باشند
که ذیلا به آنها اشاره شده است
فرمان با جعبه فرمان ساچمه اي ·
فرمان با جعبه فرمان حلزونی تاج خروسی ·
فرمان با جعبه فرمان حلزونی غلطکی ·
فرمان با جعبه فرمان انگشتی (بادامکی ) ·
فرمان با جعبه فرمان کشویی ·
مجموعه فرمان از قطعات متعددي تشکیل یافته است که این قطعات ذیلا فهرست شده
است .
فلکه فرمان ، جعبه فرمان ، هزار خار فرمان ، اهرم هزار خار ، سگدست ، بلبرینگ،
کاسه نمد ، تاج خروسی ، پیچ تنظیم خلاصی ، میل فرمان ، شغالدست ، سیبکها نمدي
فرمان میل تعادل که حرکت از فلکه فرمان به جعبه فرمان منتقل و در آنجا حرکت
دورانی به کمک هزار خار فرمان به حرکت رفت وبرگشتی تبدیل می شود . هزار خار
فرمان به کمک اهرم هزار خار به میله هاي رابط فرمان متصل است و حرکت را به…….

نام محصول قطعات و اجزاء فرمان خودرو
ظرفیت پیشنهادي طرح (ظرفیت عملی) 200 هزار در سال
موارد کاربرد انواع خودرو
مواد اولیه مصرفی عمده انواع فولاد
مازاد محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) 1538116 دست در سال
اشتغال زایی (نفر) 25
زمین مورد نیاز (مترمربع) 2300

61صفحه

3000تومان