طرح توجیهی تولید اجزاي سیستم ترمز خودرو

به نام خدا

طرح توجیهی تولید اجزاي سیستم ترمز خودرو

محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات و اجزاء ترمز خودرو میباشد. ترمز
مجموعه اي از یک خودرو است که نقشتوقف خودرو یا کاهشسرعت آن را بر عهده دارد .
یک مجموعه ترمز خودرو از گروه قطعات زیر تشکیل شده است .
گروه یک : اجزاء فلزي ·
گروه دو : قطعات لاستیکی ·
گروه سه : لنت ترمز ·
اجزاء فوق الذکر به لحاظ روش تولید ، ماهیت فنی قطعه ، تکنولوژي ساخت و غیره با
همدیگر متفاوت است و می توان گفت که با توجه بر مشخصه هاي فنی آنها ، هر تولید
کننده می تواند تنها در ساخت یک گروه از قطعات فوق فعالیت نماید . از طرف دیگر
خودروسازان معمولا ترجیح می دهند که مجموعه مونتاژ شده و کامل ترمز را از
قطعه ساز تامین نمایند که مجمومه فوق شامل سه گروه ذکر شده بالا خواهد بود .
بنابر این در صنعت قطعه سازي خودرو سازنده گروه اول ( اجزاء فلزي ) بعنوان قطعه
ساز محور محسوب شده و این قطعه ساز علاوه بر اینکه خود قطعات فلزي را تولید
می نماید ، سایر قطعات ( قطعات لاستیکی و لنت ترمز ) را از سایر سازندگان تهیه
کرده و پس از مونتاژ کامل مجموعه ترمز ، آنرا به خودرو ساز تحویل می نماید . در………..

نام محصول قطعات و اجزاء ترمز خودرو
ظرفیت پیشنهادي طرح (ظرفیت عملی) 240 هزار در سال
موارد کاربرد انواع خودرو
مواد اولیه مصرفی عمده انواع فولاد و چدن
مازاد محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) 2179475 دست در سال
اشتغال زایی (نفر) 27
زمین مورد نیاز (مترمربع) 2600

طرح توجیهی تولید اجزاي سیستم ترمز خودرو

57صفحه

3000تومان