طرح توجیهی تولیدگرانول گیاهی

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدگرانول گیاهی

نام محصول گرانول گیاهی
ظرفیت پیشنهادی طرح ۱۰۰۰ تن
مواد اولیه (هزار ریال) ۷,۶۳۰,۵۰۰
اشتغال زایی ۱۵ نفر
زمین مورد نیاز(مترمربع) ۳۰۰۰
اداری ۷۵
سالن تولید ۱۵۰۰
انبار مواد اولیه ۲۵۰
انبار محصول ۲۵۰
آشپزخانه ۲۵
رخت کن و نماز خانه ۲۵
سرویس ها ۵۰
زیر بنا
ساختمان نگهبانی ۵۰

گرانول گیاهی از نشاسته ذرت ، گندم و سیب زمینی قابل تولید است. در این تکنولوژی، توانایی استفاده از
انواع نشاسته های ذرت، گندم و سیب زمینی وجود دارد. در ابتدا نشاسته ذرت ، گندم و یا سیب زمینی که
از منابع داخلی قابل تامین است، در یک میکسر حرارتی به صورت گرانول درمی آید.
با افزودن مواد رنگی مجاز می توان انواع مستربچ های رنگی گرانول گیاهی تولید کرد. با انجام تغییراتی در
خط تولید گرانول نیز می توان انواع گریدهای مختلف گرانول های گیاهی نظیر گرید تزریق و وکیوم
فرمینگ ، گرید بطری و گرید فیلم و غیره تولید کرد

طرح توجیهی تولیدگرانول گیاهی

۹۶صفحه

۳۰۰۰تومان