طرح توجیهی تولیدگرافیت

به نام خدا

گرافيت در اصل همان كربن است كه در سيستم هگزاگونال بي پيراميدال متبلور مي
شود و رخ هاي كامل در يك جهت نشان مي دهد و بندرت در سيستم هاي
ارتورومبيكي پيرميدال متبلور مي گردد. گرافيت نوعي ذغال است كه بصورت بلوري
(فلس مانند يا پولك مانند كاملاً سياه) بي شكل (گونه خالص) در طبيعت يافت مي
شود اين كاني داراي رنگ سياه و لمس چرب و با جلاي فلزي مي باشد.

از نظر شيميايي نوع خالص آن در محيطهاي بدون اكسيژن در مقابل حرارت مقاوم
است و در حرارتهاي معمولي نمي سوزد.
گرافيت قدرت هدايت حرارتي و الكتريكي دارد كه آنهم مربوط به آزاد بودن الكترونها
در اتصال اتمهاي آن است……..

نام محصول گرافيت
موارد كاربرد صنايع فولاد و ريخته گري، تهيه صافيهاي
ذغالي،تهيه گريس، آندها، آجرهاي نسوز، واشرهاي
دهانه موتور جت و همچنين جهت تهيه باطريهاي
خشك، الكترود و اجزاء دينامو، رآكتورهاي اتمي
ظرفيت پيشنهادي: 6600 تن
عمده مواد اوليه: گرافيت
زمين مورد نياز: 4000 متر مربع

41صفحه

3000تومان