طرح توجیهی تولیدکلریدپتاسیم

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدکلریدپتاسیم

عناوین طرح:
١- نام و كد محصول
١- شماره تعرفه گمركي
١- شرايط واردات
١- بررسي و ارائه استاندارد
١- قيمت داخلي و جهاني محصول
١- موارد كاربرد
١- كالاي جايگزين
١- اهميت استراتژيك كالا
١- كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول
١- شرايط صادرات
٢- وضعيت عرضه و تقاضا
٢- بررسي واحدهاي موجود
٢- بررسي وضعيت طرح هاي دردست اجرا
٢- بررسي روند واردات
٢- بررسي روند مصرف
٢- بررسي روند صادرات
٢- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات
٣- روشهاي مختلف توليد
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي
٥- برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت در حداقل ظرفيت اقتصادي
٦- برآورد مواد اوليه مورد نياز و محل تامين
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
٨- تامين نيروي انساني
٩- تعيين ميزان يوتيليتي مورد نياز واحد
١٠ – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني
١١ – تجزيه و تحليل
مراجع و منابع مطالعاتي

نام محصول كلريد پتاسيم
ظرفيت پيشنهادي طرح :٨٠٠٠ تن در سال
موارد كاربرد :كود شيميايي
مواد اوليه مصرفي عمده :معادن نمك / شورابه ها
كمبود محصول (سال ١٣٩٠: ٥٢٠ هزار تن
اشتغال زايي (نفر) ٣٠
مين مورد نياز:١٥٠٠٠مترمربع

طرح توجیهی تولیدکلریدپتاسیم

29صفحه

3000تومان