طرح توجیهی تولیدچشم الكترونيك

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدچشم الكترونيك

عناوین طرح:

1. خلاصه مديريتي
2. هدف
3. ضرورت و اهميت
4. معرفي محصول
1-4 . چشم الكترونيك و الكترونيك نوري
2-4 . موارد مصرف و كاربرد چشم الكترونيك
3-4 اهميت صنعت در جهان و ايران
4-4 . استاندارد هاي چشم الكترونيك
5-4 . كالاهاي جايگزين چشم الكترونيك
5. مطالعات مقدماتي بازار
1-5 . حجم بازار بين المللي و توليد كنندگان عمده
2-5 . بازار داخلي و رقباي آن
3-5 . واحدهاي توليدي داخلي
4-5 . صادرات و واردات محصول و شرايط آن
5-5 بهاي محصول
6-5 . جمع بندي بازار
6. مشخصات فني
1-6 . اجزاء تشكيل دهنده محصول
2-6 . مدار شماتيك محصول
3-6 . انواع چشم الكترونيك
4-6 . تكنولوژي چشم الكترونيك
5-6 . مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن
6-6 . مكان پيشنهادي براي اجراي طرح
7-6 . نيروي انساني مورد نياز
8-6 . حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني موجود
7. تحليل مالي و اقتصادي
1-7 . ظرفيت توليد طرح و سهم از بازار
2-7 . برآورد هزينه هاي ثابت
3-7 . درآمدها
4-7 . تحليل و پيش بيني عملكرد مالي

طرح توجیهی تولیدچشم الكترونيك

24صفحه

3000تومان