به نام خدا

طرح توجیهی تولیدچشم الكترونيك

عناوین طرح:

۱٫ خلاصه مديريتي
۲٫ هدف
۳٫ ضرورت و اهميت
۴٫ معرفي محصول
۱-۴ . چشم الكترونيك و الكترونيك نوري
۲-۴ . موارد مصرف و كاربرد چشم الكترونيك
۳-۴ اهميت صنعت در جهان و ايران
۴-۴ . استاندارد هاي چشم الكترونيك
۵-۴ . كالاهاي جايگزين چشم الكترونيك
۵٫ مطالعات مقدماتي بازار
۱-۵ . حجم بازار بين المللي و توليد كنندگان عمده
۲-۵ . بازار داخلي و رقباي آن
۳-۵ . واحدهاي توليدي داخلي
۴-۵ . صادرات و واردات محصول و شرايط آن
۵-۵ بهاي محصول
۶-۵ . جمع بندي بازار
۶٫ مشخصات فني
۱-۶ . اجزاء تشكيل دهنده محصول
۲-۶ . مدار شماتيك محصول
۳-۶ . انواع چشم الكترونيك
۴-۶ . تكنولوژي چشم الكترونيك
۵-۶ . مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن
۶-۶ . مكان پيشنهادي براي اجراي طرح
۷-۶ . نيروي انساني مورد نياز
۸-۶ . حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني موجود
۷٫ تحليل مالي و اقتصادي
۱-۷ . ظرفيت توليد طرح و سهم از بازار
۲-۷ . برآورد هزينه هاي ثابت
۳-۷ . درآمدها
۴-۷ . تحليل و پيش بيني عملكرد مالي

طرح توجیهی تولیدچشم الكترونيك

۲۴صفحه

۳۰۰۰تومان