طرح توجیهی تولیدنبات وآبنبات باظرفیت210تن درسال

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدنبات وآبنبات باظرفیت210تن درسال

خلاصه طرح
نام محصول نبات و آبنبات
ظرفیت پیشنهادي طرح 210 تن
موارد کاربرد
مواد اولیه مصرف سالانه
(تن)
شکر 120
گلوکز 60
آب 20
اسانس
اشتغال زایی ( نفر) 43 نفر براي سه شیفت
2000 ( m زمین مورد نیاز ( 2

فهرست مندرجات :
-1 معرفی محصول 1
1 ( -1-1 نام و کد محصول (آیسیک 3
-2-1 شماره تعرفه گمرکی 1
-3-1 شرایط واردات 1
-4-1 بررسی و ارائه استاندارد 2
-5-1 بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 7
-6-1 توضیح موارد مصرف و کاربرد 8
-7-1 بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 8
-8-1 اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز 9
-9-1 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 10
-10-1 شرایط صادرات 10
-2 وضعیت عرضه و تقاضا 11
-1-2 بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید واحدهاي فعال و محل واحدها و تعداد آنها 11
-2-2 بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه و در دست اجرا 13
-3-2 روند واردات و صادرات محصول 17
-3 بررسی اجمالی تکنولوژي مرسوم در فرایند تولید محصول 17
-4 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهاي مرسوم در فرایند تولید محصول 23
-5 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت 24
-6 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تأمین آن 28
-7 وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال 30
-8 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح 32
-9 بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و … 33
-10 وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی 33
-11 تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید. 34

بر اساس استاندارد شماره 711 تعریف آبنباتهاي مختلف به شرح زیر می
باشد:
– آب نبات ساده :
مخلوط پختهاي از مواد اصلی مندرج ( در بند 6) این استاندارد است با
قوام سخت که در دماي 138 الی 148 درجه سلسیوس تهیه میگردد .
– آب نبات شیري :
همان آب نبات ساده است که در ترکیب آن به میزان حداقل 2 درصد
شیر خشک به کار رفته است .
– آب نبات مغزدار
همان آب نبات ساده و یا شیري است که داراي اندرونهاي از مواد
فرعی مندرج در بند ( 7) باشد .
تذکر – آب نبات با طعم میوه همان آب نبات ساده است که در آن از
اسانس میوه استفاده شده است .
بر اساس این استاندارد موادي که می توان در آبنبات استفاده نمود به شرح زیر
می باشد:
-1 مواد اصلی :
– شکر مطابق ویژگیهاي مندرج در استاندارد شماره 69 ایران .
– گلوکز مایع مطابق ویژگیهاي مندرج در استاندارد شماره 621 ایران و یا
شربت اینورت .
– شیر
– روغن نباتی جامد
-2 مواد فرعی :
– قهوه یا عصاره قهوه .
– کاکائو .
– میوه و فرآوردههاي آن .
– عسل .
– مغزها مانند گردو , بادام , فندق , نارگیل .
– شربتهاي ساده .
– پودر سفیده تخم مرغ – کازئین – پودر آلبومین .
-3 مواد افزودنی :
– اسانسهاي مجاز خوراکی , طبق استاندارد شماره 952 ایران .
– اسیدهاي آلی مجاز خوراکی نظیر سیتریک………

طرح توجیهی تولیدنبات وآبنبات باظرفیت210تن درسال

39صفحه

3000تومان