طرح توجیهی تولیدنئوپان و MDFازشاخ وبرگ درخت نخل خرما

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدنئوپان و MDFازشاخ وبرگ درخت نخل خرما

يكي از محصولات مهم در باغباني كشور محسوب م يشود. بر Phoenix dactilifera نخل خرما با نام علمي
اساس آمار منتشر شده بيش از 180 هزار هكتار اراضي كشور زير كشت اين محصول مي باشد و تعداد زيادي
از استان هاي كشور بويژه استا نهاي جنوبي به نوعي با كشت اين محصول سروكار دارند. هر اصله درخت نخل
در سال 15 تا 25 برگ توليد مي كند. طول عمر برگ نخل با توجه به شرايط متفاوت اقليمي، آبي و خاكي و
روش هاي داشت نخلستان بين 3 تا 7سال مي باشد. برگ هاي مسن وقتي كه شروع به خشك شدن مي نمايند
از درخت خرما هرس و قطع م يشوند. در طول يك سال قريب به 15 تا 25 برگ از يك درخت مي بايست
هرس شوند. افزون بر آن قاعده برگ و الياف اطراف آن نيز م يبايست حذف و هرس شوند(عمل تكريب). وزن
متوسط هر برگ خرما 2 تا 3 كيلوگرم مي باشد. بنابراين تعميم اين مقدار به چند ميليون اصله، حجم زيادي
خواهد بود كه در حال حاضر مديريت صحيح و بهين هاي در بهره برداري از اين بقايا وجود ندارد. در حال
حاضر در بسياري از باغات خرما اين بقايا سوزانده م يشوند. در برخي مناطق نيز از برگ خرما جهت ساخت
آلاچيق، بادشكن و پوشش نهال هاي تازه كشت شده درختان ميوه از جمله خرما استفاده ،(Shade) سايه بان
مي شود. انجام اين پژوهش در جهت استفاده از ضايعات و بقاياي نخلستا نها در توليد خوراك دام،
بستر توليد قارچ خوراكي، توليد كمپوست و كود گياهي و خرد كردن و استفاده مستقيم جهت حفظ
حاصل خيزي خاك باغ و همچنين استفاده از الياف نخل جهت بسترهاي كاشت و تكثير در محيط هاي
گلخانه اي نتايج مطلوبي را به همراه داشته است لذا ضرورت دارد مديريت بقاياي گياهي در باغات مورد
استفاده و ترويج قرار گيرد و از بروز خسارات زيست محيطي حاصل از روش هاي معمول جلوگيري شود

در نواحي جنوب و جنوب غربي ايران سطح وسيعي از اراضي را نخلستان ها به خود اختصاص داده اند. اگر چه
درخت خرما گياهي هميشه سبز م يباشد اما بطور ميانگين بسته به شرايط نگهداري بعد از 3 تا 7سال
برگ هاي مسن آن خشكيده……….

طرح توجیهی تولیدنئوپان و MDFازشاخ وبرگ درخت نخل خرما

36صفحه

3000تومان