طرح توجیهی تولیدموادموثردارویی

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدموادموثردارویی

عنوان هاي طرح:

معرفي محصول
نام و كد محصول
شماره تعرفه گمركي
شرايط واردات
بررسي و ارائه استاندارد ملي
بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و جهاني
توضيح موارد مصرف و كاربرد
بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول
اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز
كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول
شرايط صادرات
وضعيت عرضه و تقاضا.
بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد
بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا
بررسي روند واردات محصول
بررسي روند مصرف
بررسي روند صادرات محصول
بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات
بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور
تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم
بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي
ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن
پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
وضعيت تامين نيروي انساني و اشتغال
بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي
وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني
تجزيه و تحليل و جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد

نام محصول:موادموثردارویی

ظرفیت پیشنهادی :400تن درسال

مواردکاربرد:این ماده یک ماده اولیه بوده ودرتولیددارومورداستفاده قرارمیگیرد

مواد اولیه:کربنات کلسیم.متیل دوپا.سدیم فلوراید….کاتالیزور

کمبودمحصول درسال1395:22860تن

اشتغالزایی:50نفر

زمین موردنیاز:3000مترمربع

طرح توجیهی تولیدموادموثردارویی

50صفحه

3000تومان