طرح توجیهی تولیدماهی تن

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدماهی تن

ظرفیت تولید11000000قوطی درسال

فصل اول – چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی
فصل دوم – کلیات معرفی محصول
1-2 تعریف ، ویژگیها و مشخصات فنی محصول
1-1-2 نام و کاربرد محصول
2-1-2 طبقه بندی محصول
3-1-2 مشخصات فنی محصول
4-1-2 بسته بندی
5-1-2 شماره تعرفه گمرکی
2-2 کالاهای قابل جانشین
3-2 بررسی بازار و قیمت فروش
1-3-2 بررسی روند مصرف…

طرح توجیهی تولیدماهی تن

114صفحه

3000تومان