طرح توجیهی تولیدقطعات صنعتی لاستیکی

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدقطعات صنعتی لاستیکی

صنعت خ ودرو جایگاه خاصی در اقتصاد کشور داشته و بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی و 20
درصد ارزش افزوده کشور را تشکیل می دهد . در حال حاضر بسیاري از قطعات مورد نیاز واحدهاي
خودروساز در داخل کشور تولید می شود . لذا خودروسازي ایران به شدت به صنعت قطعه سازي وابسته است .
به عبارت دیگر فعالیت ش رکت هاي قطعه ساز ادامه کار واحدهاي خودروسازي را تضمین م ی کند [ 7]. در
واقع قطعات لاستیکی صنعتی بعنوان کالاي واسطه اي نقش بسیار مهمی را در صنایع کشور ایفا م ی نمایند .
این قطعات از تنوع بسیاري برخوردار بوده و 70 % محصولات آن در صنعت خودرو مورد مصرف قرار می گیرد.
قطعات تولیدي طرح مورد بررسی عبارتند از:
قطعات لاستیکی انواع خودرو سبک و سنگین و سایر صنایع ·
تیوپ انواع خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت ·
والو تیوپ انواع خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت

قطعات لاستیکی خودرو، تیوپ و والو تیوپ کالایی “نهایی” قلمداد می شوند که مستقیما” توسط
مصرف کنندگان بدون هیچگونه تغییري در شکل و یا ماهیت آنها مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین مصرف
قطعات تولیدي عمدتا تولیدگنندگان محصولات خودرویی می باشد. در ادامه توضیحاتی راجع به قطعات
مختلف لاستیکی که امروزه از اهمیت زیادي برخوردارند ارائه شده است…..

عناوین طرح:

-1 معرفی محصول
-1-1 نام و کد محصول
-1-2 شماره تعرفه گمرکی
-1-3 شرایط واردات
-1-4 بررسی و ارائه استاندارد
-1 قیمت داخلی و جهانی محصول
-1-6 موارد کاربرد
-1-7 کالاي جایگزین
-1-8 اهمیت استراتژیک کالا
-1-9 کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
-1-10 شرایط صادرات
-2 وضعیت عرضه و تقاضا
-2-1 بررسی واحدهاي موجود
-2-2 بررسی وضعیت طرح هاي دردست اجرا
-2-3 بررسی روند واردات
-2-4 بررسی روند مصرف
-2-5 بررسی روند صادرات
-2-6 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات
-3 روشهاي مختلف تولید
-4 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي
-5 برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت در حداقل ظرفیت اقتصادي
-6 برآورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین
-7 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
-8 تامین نیروي انسانی
-9 تعیین میزان یوتیلیتی مورد نیاز واحد
-10 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی
-11 تجزیه و تحلیل
مراجع و منابع مطالعاتی

نام محصول: قطعات لاستیکی، تیوپ، والو تیوپ
ظرفیت پیشنهادي طرح: 1500 تن
موارد کاربرد :خودرو
مواد اولیه مصرفی عمده :کائوچو، اسید استئاریک، آنتی اکسیدان،
دودة صنعتی، رزین کومارون
5700 کمبود محصول :سال 1390
اشتغال زایی (نفر) 25
زمین مورد نیاز:5000مترمربع

طرح توجیهی تولیدقطعات صنعتی لاستیکی

53صفحه

3000تومان