طرح توجیهی تولیدقرص نئومایسین سولفات (داروی دامی)

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدقرص نئومایسین سولفات (داروی دامی)

کلیه ترکیباتی که جهت درمان و بهبود شرایط زیستی دامها و طیور به کار گرفته می شوند، در این گروه قرار
همچون داروهای انسانی به عنوان یک کالای مصرفی به بازار عرضه شده و « داروهای دامی » . خواهند گرفت
داروهای دامی «۱۳۸۷» فصل دوم/ معرفی محصول
۶
کاربردهای فراوانی را در مناطق مختلف کشور دارا می باشد. به طوریکه سالانه حدود ۷۰ میلیون دلار ارز
جهت تامین آنها، از کشور خارج می گردد. ۱
پراکنده بودن عشایر دامدار و همچنین واحدهای دامپروری درکشور و شرایط متناسب آب و هوائی، کانونهای
مصرف این محصول را در سراسر کشور ایجاد نموده و شرایط محصولات به کار رفته در هر منطقه را نیز
متفاوت نموده است.
۲-۱-۲ طبقه بندی محصول
تقسیم بندی این محصولات براساس عوامل مختلفی انجام خواهد شد که در ذیل به آنها اشاره می گردد:
۱) طبقه بندی براساس منشأ وجودی؛
۲) طبقه بندی براساس نوع کاربرد؛
۳) طبقه بندی براساس چگونگی استعمال و شکل داروئی؛
۴) طبقه بندی براساس مشخصات فیزیکی.
در مباحث عنوان شده در ذیل، هر یک از این دسته بندیها به طور مختصر تشریح خواهند گردید.
۱) طبقه بندی داروهای دامی بر مبنای منشأ وجودی:
به طور کلی منشأ داروها را می توان در موارد ذیل دانست:
الف) معدنی:
ترکیبات موثر در این نوع داروها عمدتاً آهن، ید، مس، منگنز، کبالت و… می باشند.
ب) حیوانی:
عصاره های تیروئید و… و سرمهای ایمنی مانند ضد هاری از جمله مواد به کار رفته در این داروها خواهند
بود.
ج) گیاهی:
ریشه، ساقه، برگ، گل و دانه گیاهان طبی معمولاً به عنوان منشأ بسیاری از داروها به کار برده می شوند که
کاربردهای وسیعی را نیز دارا می باشند.
۱ماخذ : سازمان دامپزشکی کشور.
داروهای دامی «۱۳۸۷» فصل دوم/ معرفی محصول
۷
د) صنعتی و شیمیایی:
عواملی که در استفاده از مواد شیمیایی به عنوان مواد اولیه داروئی موثر می باشند، به شرح ذیل می باشند:
۱) داروی ساخته شده، خالص و دارای اثر مورد نظر باشد؛
۲) فاقد هرگونه اثرات سوء جانبی باشد؛
۳) مصرف آنها زیاد بوده و لازم است در حجم وسیعی تولید گردند.
دلیل افزایش وسعت منابع داروئی که بر مبنای شیمیایی فعالیت می نمایند را می توان عمدتاً در موارد فوق
دانست، به طوریکه امروزه تقریباً تمامی داروهای مصرفی (اعم از انسانی و دامی ) به روش شیمیائی تولید و
عرضه م یگردند.
۲) طبقه بندی داروهای دامی بر مبنای کاربرد:
داروهای دامی از نظر کاربرد و نوع اثر به ترکیبات مختلفی تقسیم می گردند که در ذیل به چند مورد از آنها
اشاره شده است:
الف) آنتی بیوتیکها:
اصولاً آنتی بیوتیکها به مواد شیمیایی تولید شده از موجودات زنده ذره بینی (میکروب، کپک و قارچ) و یا
روشهای سنتزی که با ضریب درمانی بالا و اثرات اختصاصی، موجب وقفه پدید ههای خارجی و موجودات زنده
دیگر (باکتری، ویروس و…) شوند، اطلاق می گردد.
اثرات زیان آور مصرف آنتی بیوتیکها در دامها و طیور برای انسان به صورت باقی ماندن این مواد در
محصولات دامی مورد استفاده انسان و نیز ایجاد باکتریهای مقاوم مشهود است که ممکن است در نهایت
اثرات زیان آوری همچون مسمومیت مستقیم و یا عوارض ازدیاد حساسیت و آلرژی بنماید.
ب) داروهای ضدعفونی کننده:
ضدعفونی کننده به ماده ای اطلاق می شود که سبب کشتن و یا توقف رشد باکتری گردد. این مواد معمولاً
بر روی نسوج زنده به کار رفته و با تخریب و انهدام میکروارگانیس مهای پاتوژن سبب جلوگیری از عفونت
می گردند. از نظر روش استعمال ضدعفونی، ممکن است به صورت داخلی (مجاری ریوی، ادرار و…) و یا
خارجی (ضدعفونی پوست، اشیاء و…) باشد.
ضدعفونی کننده ها باید خصوصیات زیادی را داشته باشند که در ذیل تنها به چند مورد از آنها اشاره
می گردد:
داروهای دامی «۱۳۸۷» فصل دوم/ معرفی محصول
۸
ب- ۱- اثر سریع؛
ب- ۲- قابلیت نفوذ زیاد؛
ب- ۳- طیف تأثیر وسیع؛
ب- ۴- پایداری شیمیایی و فیزیکی؛
ب- ۵- عدم ایجاد مقاومت میکروبی؛
ب- ۶- عدم ایجاد مسمومیت.
همچنین عوامل موثر در شدت اثر مواد ضدعفونی کننده را به شرح ذیل می توان نام برد:
۱) غلظت؛
۲) زمان تماس؛
۳) درجه حرارت محلول؛
۴) حساسیت باکتری به دارو؛
ج) سولفانامیدها:
سولفانامیدها ترکیبات آلی به شکل گرد سفید رنگ (یا کمی متمایل به زرد)، متبلور، ب یبو، عمدتاً تلخ مزه و
بسیار کم محلول درآب می باشند؛ ولی املاح سدیم آنها در محیط قلیائی به خوبی حل می شود.
سولفانامیدها را می توان به دو گروه تقسیم کرد:
ج- ۱) سولفانامیدهای سیستماتیک (عمومی) که به خوبی در روده قابلیت جذب دارند؛
ج- ۲) سولفانامیدهای غیرقابل جذب در روده یا سولفانامیدهای موضعی که تأثیر ضدمیکروبی آنها فقط در
روده می باشد.
د) داروهای انگل کشی:…………………….

طرح توجیهی تولیدقرص نئومایسین سولفات (داروی دامی)
۱۴۴صفحه

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدقرص نئومایسین سولفات (داروی دامی)

کلیه ترکیباتی که جهت درمان و بهبود شرایط زیستی دامها و طیور به کار گرفته می شوند، در این گروه قرار
همچون داروهای انسانی به عنوان یک کالای مصرفی به بازار عرضه شده و « داروهای دامی » . خواهند گرفت
داروهای دامی «۱۳۸۷» فصل دوم/ معرفی محصول
۶
کاربردهای فراوانی را در مناطق مختلف کشور دارا می باشد. به طوریکه سالانه حدود ۷۰ میلیون دلار ارز
جهت تامین آنها، از کشور خارج می گردد. ۱
پراکنده بودن عشایر دامدار و همچنین واحدهای دامپروری درکشور و شرایط متناسب آب و هوائی، کانونهای
مصرف این محصول را در سراسر کشور ایجاد نموده و شرایط محصولات به کار رفته در هر منطقه را نیز
متفاوت نموده است.
۲-۱-۲ طبقه بندی محصول
تقسیم بندی این محصولات براساس عوامل مختلفی انجام خواهد شد که در ذیل به آنها اشاره می گردد:
۱) طبقه بندی براساس منشأ وجودی؛
۲) طبقه بندی براساس نوع کاربرد؛
۳) طبقه بندی براساس چگونگی استعمال و شکل داروئی؛
۴) طبقه بندی براساس مشخصات فیزیکی.
در مباحث عنوان شده در ذیل، هر یک از این دسته بندیها به طور مختصر تشریح خواهند گردید.
۱) طبقه بندی داروهای دامی بر مبنای منشأ وجودی:
به طور کلی منشأ داروها را می توان در موارد ذیل دانست:
الف) معدنی:
ترکیبات موثر در این نوع داروها عمدتاً آهن، ید، مس، منگنز، کبالت و… می باشند.
ب) حیوانی:
عصاره های تیروئید و… و سرمهای ایمنی مانند ضد هاری از جمله مواد به کار رفته در این داروها خواهند
بود.
ج) گیاهی:
ریشه، ساقه، برگ، گل و دانه گیاهان طبی معمولاً به عنوان منشأ بسیاری از داروها به کار برده می شوند که
کاربردهای وسیعی را نیز دارا می باشند.
۱ماخذ : سازمان دامپزشکی کشور.
داروهای دامی «۱۳۸۷» فصل دوم/ معرفی محصول
۷
د) صنعتی و شیمیایی:
عواملی که در استفاده از مواد شیمیایی به عنوان مواد اولیه داروئی موثر می باشند، به شرح ذیل می باشند:
۱) داروی ساخته شده، خالص و دارای اثر مورد نظر باشد؛
۲) فاقد هرگونه اثرات سوء جانبی باشد؛
۳) مصرف آنها زیاد بوده و لازم است در حجم وسیعی تولید گردند.
دلیل افزایش وسعت منابع داروئی که بر مبنای شیمیایی فعالیت می نمایند را می توان عمدتاً در موارد فوق
دانست، به طوریکه امروزه تقریباً تمامی داروهای مصرفی (اعم از انسانی و دامی ) به روش شیمیائی تولید و
عرضه م یگردند.
۲) طبقه بندی داروهای دامی بر مبنای کاربرد:
داروهای دامی از نظر کاربرد و نوع اثر به ترکیبات مختلفی تقسیم می گردند که در ذیل به چند مورد از آنها
اشاره شده است:
الف) آنتی بیوتیکها:
اصولاً آنتی بیوتیکها به مواد شیمیایی تولید شده از موجودات زنده ذره بینی (میکروب، کپک و قارچ) و یا
روشهای سنتزی که با ضریب درمانی بالا و اثرات اختصاصی، موجب وقفه پدید ههای خارجی و موجودات زنده
دیگر (باکتری، ویروس و…) شوند، اطلاق می گردد.
اثرات زیان آور مصرف آنتی بیوتیکها در دامها و طیور برای انسان به صورت باقی ماندن این مواد در
محصولات دامی مورد استفاده انسان و نیز ایجاد باکتریهای مقاوم مشهود است که ممکن است در نهایت
اثرات زیان آوری همچون مسمومیت مستقیم و یا عوارض ازدیاد حساسیت و آلرژی بنماید.
ب) داروهای ضدعفونی کننده:
ضدعفونی کننده به ماده ای اطلاق می شود که سبب کشتن و یا توقف رشد باکتری گردد. این مواد معمولاً
بر روی نسوج زنده به کار رفته و با تخریب و انهدام میکروارگانیس مهای پاتوژن سبب جلوگیری از عفونت
می گردند. از نظر روش استعمال ضدعفونی، ممکن است به صورت داخلی (مجاری ریوی، ادرار و…) و یا
خارجی (ضدعفونی پوست، اشیاء و…) باشد.
ضدعفونی کننده ها باید خصوصیات زیادی را داشته باشند که در ذیل تنها به چند مورد از آنها اشاره
می گردد:
داروهای دامی «۱۳۸۷» فصل دوم/ معرفی محصول
۸
ب- ۱- اثر سریع؛
ب- ۲- قابلیت نفوذ زیاد؛
ب- ۳- طیف تأثیر وسیع؛
ب- ۴- پایداری شیمیایی و فیزیکی؛
ب- ۵- عدم ایجاد مقاومت میکروبی؛
ب- ۶- عدم ایجاد مسمومیت.
همچنین عوامل موثر در شدت اثر مواد ضدعفونی کننده را به شرح ذیل می توان نام برد:
۱) غلظت؛
۲) زمان تماس؛
۳) درجه حرارت محلول؛
۴) حساسیت باکتری به دارو؛
ج) سولفانامیدها:
سولفانامیدها ترکیبات آلی به شکل گرد سفید رنگ (یا کمی متمایل به زرد)، متبلور، ب یبو، عمدتاً تلخ مزه و
بسیار کم محلول درآب می باشند؛ ولی املاح سدیم آنها در محیط قلیائی به خوبی حل می شود.
سولفانامیدها را می توان به دو گروه تقسیم کرد:
ج- ۱) سولفانامیدهای سیستماتیک (عمومی) که به خوبی در روده قابلیت جذب دارند؛
ج- ۲) سولفانامیدهای غیرقابل جذب در روده یا سولفانامیدهای موضعی که تأثیر ضدمیکروبی آنها فقط در
روده می باشد.
د) داروهای انگل کشی:…………………….

طرح توجیهی تولیدقرص نئومایسین سولفات (داروی دامی)
۵۸صفحه

۳۰۰۰تومان