به نام خدا

طرح توجیهی تولیدقالبهاي صنعتي بزرگ

اهميت مدل و نمونه سازي در صنعت پيشرفته امروز بر كسي پوشيده نيست . افزايش سرعت توليد و
عرضه، تنوع و زيبائي محصول، قيمت ا رزان و قابل رقابت، از مهمترين مسائلي است كه امروزه در
عرصه توليد نقش اساسي دارد . نمونه سازي سريع از مهمترين تكنولوژيهاايست كه در پاسخ به
همين مسائل ابداع گرديده است و هدف آن ايجاد يك مدل فيزيكي در كوتاه ترين زمان و با
كمترين هزينه ممكن مي باشد.

قالبهاي صنعتي بزرگ در اغلب صنايع كاربرد دارد:
صنايع نظامي، صنعت خودروسازي، بتون، پلاستيك، غذايي، ماشين سازي و توليد اغلب قطعات
صنعتي اين كالا كاربرد دارد.

قالبهاي صنعتي براي توليد اكثر قطعات مورد نياز بوده و اساسا هيچ رشته صنعتي نمي توان يافت
كه به نوعي وابسته به صنعت قالب سازي نباشد.
شايد به حق بتوان گفت كه رشته طراحي و قالب سازي از اركان صنايع هر كشور مي باشد.
عليرغم وجود كارگاههاي صنعتي در كشور كه در زمينه ساخت و توليد قالب هاي صنعتي فعاليت
دارند. هنوز بازار صنعت داخلي به گسترش و توسعه اين بخش مهم صنعتي نياز فراوان دارد. و
رشد و توسعه اين بخش مي تواند رشد و توسعه را در زمينه هاي كيفي و كمي براي كليه صنايع
كشور به دنبال داشته باشد…….

نام محصول قالبهاي صنعتي بزرگ
ظرفيت پيشنهادي طرح ۲۰۰ تن
مواد اوليه (ميلون ريال) ۴۸۲۰
اشتغال زايي ۱۵ نفر
زمين مورد نياز ۱۵۰۰ مترمربع

طرح توجیهی تولیدقالبهاي صنعتي بزرگ

۵۱صفحه

۳۰۰۰تومان