طرح توجیهی تولیدفیبرنوری

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدفیبرنوری

گسترش ارتباطات و راحتي انتقال اطلاعات از طريق سيستم هاي انتقال و مخابرات فيبر نوري يكي از
پر اهميت ترين موارد مورد بحث در جهان امروز است . سرعت دقت و تسهيل از مهمترين ويژگي هاي
مخابرات فيبر نوري مي باشد . يكي از پر اهميت ترين موارد استفاده از مخابرات فيبر نوري، آساني
انتقال در فرستادن سيگنال هاي حامل اطلاعات ديجيتالي است كه قابليت تقسيم بندي در حوزه زماني را
دارا مي باشد . بدين معني كه مخابرات ديجيتال تامين كننده پتانسيل كافي براي استفاده از امكانات
مخابره اطلاعات در پكيج هاي كوچك انتقا ل ، دريك حوزه زماني معين است . براي مثال عملكرد
مخابرات فيبر نوري با توانايي 20 مگا هرتز با داشتن پهناي باند 20 كيلو هرتز داراي گنجايش
0 درصد مي باشد. / اطلاعاتي 1
امروزه ان تقال سيگنال ها به وسيله امواج نوري به همراه تكنيكهاي وابسته به انتقال ، شهرت و آوازه
سيست مهاي انتقال ماهواره اي را به شدت مورد تهديد قرار داده است . دير زماني ست كه اين مطلب كه
نور مي تواند براي انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار گيرد به اثبات رسيده است و بش ر امروزه
توانسته است كه از سرعت فوق العاده آن به بهترين وجه استفاده كند.
در 15 سال اخير با پيشرفت ليزر به عنوان يك منبع نور بسيار قدرتمند و خطوط انتقال فيبر هاي نوري
فاكتور هاي جديدي از تكنولوژي و تجارت بهتر را براي انسان به ارمغان آورده است.
مخابرات فيبر نوري ابتدا به عنوان يك مخابرات از راه دور قرار دادي تلقي مي شد كه در آن امواج
نوري به عنوان حامل يك يا چند واسطه انتقال استفاده مي شد . با وجود آنكه امواج نوري حامل
سيگنالهاي آنالوگ بودند اما سيگنال هاي نوري همچنان به عنوان سيستم مخابرات ديجيتال بدون تغيير
باقي مانده اس………

طرح توجیهی تولیدفیبرنوری

30صفحه

3000تومان