به نام خدا

طرح توجیهی تولیددوشاخه و سرپيچ

نام محصول دوشاخه و سرپيچ
ظرفيت پيشنهادي طرح ٦٠٠ هزارعدد
موارد كاربرد ساختمان سازي
مواد اوليه مصرفي عمده
ورق برنجي، مفتول
آلومينيومي،باكاليت
– ( كمبود محصول (سال ١٣٩٠
اشتغال زايي (نفر) ٢٣
٢٠٠٠ (m زمين مورد نياز

دو شاخه و سرپيچ بر اساس مشخصات مختلفي كه دارا مي باشند طبقه بندي مي شوند. در ادامه به
.[ ترتيب ابتدا طبقه بندي سرپيچ و سپس دو شاخه ارائه مي گردد[ ٣
الف – سرپيچ ها
سرپيچ ها داراي انواع و اقسام متعدد مي باشند كه با توجه به مسائل مختلفي مي توان آنها را طبقه بندي
نمود، انواع طبقه بندي سرپيچ ها به قرار زير مي باشد:
١- برحسب جنس بدنه سرپيچ
شامل انواع سرپيچ هاي عايقي و سرپيچ هاي فلزي
٢- بر حسب ميزان جريان اسمي
بر اين اساس سرپيچ ها به انواع زير تقسيم مي گردند:
٠ آمپر) / براي جريان تا ٥ ) E- – سرپيچ هاي ١٠
براي جريان تا ٢ آمپر) ) E- – سرپيچ هاي ١٤
براي جريان تا ٢ آمپر) ) E- – سرپيچ كليد دار ٢٧
براي جريان تا ٤ آمپر) ) E- – سرپيچ ٢٧
براي جريان تا ١٦ آمپر) ) E- – سرپيچ هاي……

۲۹صفحه

۲۰۰۰تومان