به نام خدا

طرح توجیهی تولیددستگاه سانتريفيوژدر صنايع غذايي

نام محصول دستگاه سانتريفيوژ صنايع غذايي
ظرفيت پيشنهادي طرح ۱۰۰ دستگاه
مواد اوليه (ميليون ريال) ۵,۵۹۲
اشتغال زايي ۲۰ نفر
زمين مورد نياز(مترمربع) ۲۰۰۰

پمپهاي گريز از مركز از پر مصر فترين پمپ هائي م يباشند كه در صنعت بطور فراوان بكار م يروند. حسن اين
پمپها در آنست كه گذر حجمي سيال در آنها يكنواخت بوده و همچنين چنانچه لوله تخليه مسدود و يا تنگ
شود، فشار زيادي كه به پمپ آسيب رساند ايجاد نخواهد شد در نتيجه بار آن به حدي نخواهد رسيد كه موتور
محرك خود را از كار بيندازد.
عملكرد موفق يك پمپ تا حدود زيادي بستگي به انتخاب و نصب صحيح آن دارد. جهت حصول اطمينان از
حداكثر كارايي پمپ و حداقل نياز به تعمير و نگهداري ، انتخاب پمپ بايد با عرضه اطلاعات صحيح به كاتولوگ
صورت گيرد. بيشتر سازندگان پمپ اطلاعات لازم در خصوص پمپ توليدي خود را در كاتولوگ و كتابچه راهنما
ذكر مي كنند:
اطلاعاتي از قبيل نصب ، عملكرد و تعمير و نگهداري. در اين مبحث منتخبي از اين گونه دانستنيها درباره
پمپهاي سانتريفوژ و همچنيني عيوب متصوره ، علت و چگونگي رفع اين عيوب ذكر مي گردد.

پمپهاي سانتريفوژ داراي ساختمان ساده اي بوده و از مواد گوناگون ساخته مي شوند.
-۲ در استفاده از اين پمپها نيازي به شير يا سوپاپ مي باشد.
-۳ چون پمپ در سرعتهاي بالا عمل مي كند لذا مي توان آنرا مستقيما به موتور الكتريكي متصل نمود. با
افزايش سرعت براي عملكرد معين ابعاد پمپ كوچكتر مي شود.
-۴ دبي آن يكنواخت است.
-۵ هزينه تعميرات آن از پمپهاي ديگر كمتر مي باشد.
-۶ درصورت قطع جريان مي تواند مدت بدون آسيب رسيدن به پمپ به گردش ادامه دهد.
-۷ براي انتقال سيالات با مواد معلق بخوبي عمل مي كنند.
-۸ نسبت به پمپهاي ديگر با ظرفيت مشابه داراي ابعاد كوچكتري مي باشند….

۵۱صفحه

۳۰۰۰تومان