به نام خدا

نام محصول :خوراك دام از پساب كارخانجات الكل
ظرفيت پيشنهادي:سالیانه ۲۰۰۰۰ تن
موارد كاربرد: خوراك دام
مواد اوليه مصرفي عمده :پساب كارخانجات الكل
اشتغالزايي ۱۷نفر
زمين مورد نياز ۲۰۰۰مترمربع

فهرست مطالب
۱ ) معرفي محصول
-۱ نام و كد محصول
-۱ شماره تعرفه گمركي
-۱ شرايط واردات
-۱ بررسي و ارئه استاندارد ملي
-۱ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و خارجي
-۱ توضيح موارد مصرف و كاربرد
-۱ بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول
-۱ اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز
-۱ كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول
-۱-۱۰ شرايط صادرات
۲ ) وضعيت عرضه و تقاضا
-۲ بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد
-۲ بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجرا
-۲ بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم
-۲ بررسي روند مصرف از آغاز
-۲ بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم
-۲ بررسي نياز به محصول با الويت صادرات تا پايان برنامه چهارم

بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور
۴ ) تعيين نقاظ قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم
۵ ) بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي
۶ ) ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن
۷ ) پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
۸ ) وضعيت تامين نيروي انساني و اشتغال
۹ ) بررسي و تعيين ميزان تامين آب ، برق ، سوخت ، امكانات مخابراتي و ارتباطي
۱۰ ) وضعيت حمايتهاي اقتصادي و بازرگاني
۱۱ ) تجزيه و تحليل و جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد

۱۱۹صفحه

۳۰۰۰تومان