به نام خدا

طرح توجیهی تولیدجعبه میوه باظرفیت ۳۵۰۰۰۰عدددرسال

خلاصه طرح :
موضوع طرح : احداث و بهره برداري كارگاه توليد جعبه ميوه
۳۵۰ عدد در سال / نوع توليدات وظرفيت : جعبه ميوه به ظرفيت ۰۰۰
تعداد شاغلين : ۱۸

اين طرح مربوط به ساخت جعبه هاي ميوه است كه در رساندن ميوه به شكل سالم مورد استفاده
قرار مي گيرد

۱۴صفحه

۲۰۰۰تومان