طرح توجیهی تولیدترموس و یخدان

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدترموس و یخدان

فهرست مطالب
شرح شماره صفحه
١- معرفی محصول
١- نام و کد محصول
١- شماره تعرفه گمرکی
١- شرایط واردات
١- بررسی و ارائه استاندارد
١- قیمت داخلی و جهانی محصول
١- موارد کاربرد
١- کالای جایگزین
١- اهمیت استراتژیک کالا
١- کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
١- شرایط صادرات
٢- وضعیت عرضه و تقاضا
٢- بررسی واحدهای موجود
٢- بررسی وضعیت طرح های دردست اجرا
٢- بررسی روند واردات
٢- بررسی روند مصرف
٢- بررسی روند صادرات
٢- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات
٣- روشهای مختلف تولید
۴- تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی
۵- برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت در حداقل ظرفیت اقتصادی
۶- برآورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین
٧- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
٨- تامین نیروی انسانی
٩- تعیین میزان یوتیلیتی مورد نیاز واحد
١٠ – وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
١١ – تجزیه و تحلیل
مراجع و منابع مطالعاتی

خلاصه طرح
نام محصول ترموس و یخدان
ظرفیت پیشنهادی طرح ١٠٠ هزار عدد درسال
موارد کاربرد نگهداری/حمل و نقل مواد غذایی
مواد اولیه مصرفی عمده پلی اتیلن/پلی استایرن
١۶۴۶ هزار عدد ( کمبود محصول (سال ١٣٩١
اشتغال زایی (نفر) ٣١
۴۵٠٠ (m زمین مورد نیاز

طرح توجیهی تولیدترموس و یخدان

۲۴صفحه

۳۰۰۰تومان