به نام خدا

طرح توجیهی تولیدتجهيزات الكتريكي و پزشكي (جنين ياب)

عناوین طرح:
۱٫ مقدمه
۲٫ معرفي محصول
۱-۲ . نام و كد آيسيك محصول
۲-۲ . شماره تعرفه گمركي
۳-۲ . شرايط واردات
۴-۲ . استاندارد ملي و بين المللي
۵-۲ . قيمت محصول
۶-۲ . توضيح موارد مصرف و كاربرد
۷-۲ . كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر
۸-۲ . اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز
۹-۲ . كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول
۱۰-۲ . شرايط صادرات
۳٫ بررسي بازار
۱-۳ . بررسي ظرفيت واحدهاي فعال توليدي
۲-۳ . بررسي وضعيت طرحهاي جديد
۳-۳ . واردات
۴-۳ . صادرات
۵-۳ . مصرف
۴٫ مطالعات فني و تكنولوژيكي
۱-۴ . بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و
۲-۴ . تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي مرسوم
۳-۴ ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل
۴-۴ . پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
۵-۴ . وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال
۶-۴ . بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت،
۷-۴ . وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني
۵٫ مطالعات مالي-اقتصادي
۱-۵ . بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي
۲-۵ . پيش بيني برنامه توليد و فروش
۳-۵ . برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت

. حمايت تعرفه گمركي و مقايسه با تعرفه هاي جهاني
۵-۵ . حمايت مالي بانكها-شركتهاي سرمايه گذار
۶-۵ . چشم انداز ساختار گروه فعاليت هاي بخش صنعت
۶٫ تجزيه و تحليل و ارايه جمع بندي و پيشنهاد نهايي

طرح توجیهی تولیدتجهيزات الكتريكي و پزشكي (جنين ياب)

۳۷صفحه

۳۰۰۰تومان