طرح توجیهی تولیدتجهيزات الكتريكي و پزشكي (جنين ياب)

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدتجهيزات الكتريكي و پزشكي (جنين ياب)

عناوین طرح:
1. مقدمه
2. معرفي محصول
1-2 . نام و كد آيسيك محصول
2-2 . شماره تعرفه گمركي
3-2 . شرايط واردات
4-2 . استاندارد ملي و بين المللي
5-2 . قيمت محصول
6-2 . توضيح موارد مصرف و كاربرد
7-2 . كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر
8-2 . اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز
9-2 . كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول
10-2 . شرايط صادرات
3. بررسي بازار
1-3 . بررسي ظرفيت واحدهاي فعال توليدي
2-3 . بررسي وضعيت طرحهاي جديد
3-3 . واردات
4-3 . صادرات
5-3 . مصرف
4. مطالعات فني و تكنولوژيكي
1-4 . بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و
2-4 . تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي مرسوم
3-4 ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل
4-4 . پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
5-4 . وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال
6-4 . بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت،
7-4 . وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني
5. مطالعات مالي-اقتصادي
1-5 . بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي
2-5 . پيش بيني برنامه توليد و فروش
3-5 . برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت

. حمايت تعرفه گمركي و مقايسه با تعرفه هاي جهاني
5-5 . حمايت مالي بانكها-شركتهاي سرمايه گذار
6-5 . چشم انداز ساختار گروه فعاليت هاي بخش صنعت
6. تجزيه و تحليل و ارايه جمع بندي و پيشنهاد نهايي

طرح توجیهی تولیدتجهيزات الكتريكي و پزشكي (جنين ياب)

37صفحه

3000تومان