به نام خدا

طرح توجیهی تولیدباند و گازپزشکی

عناوین طرح:
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصول
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
-۱-۳ شرایط واردات
– ۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد
-۱ -۵ قیمت داخلی و جهانی محصول
-۱-۶ موارد کاربرد
-۱-۷ کالاي جایگزین
-۱-۸ اهمیت استراتژیک کالا
-۱-۹ کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
-۱-۱۰ شرایط صادرات
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا
-۲-۱ بررسی واحدهاي موجود
-۲-۲ بررسی وضعیت طرح هاي دردست اجرا
-۲-۳ بررسی روند واردات
-۲-۴ بررسی روند مصرف
-۲-۵ بررسی روند صادرات
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات
-۳ بررسی تکنولوژي تولید
-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي
-۵ برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت در حداقل ظرفیت اقتصادي
-۶ برآورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
-۸ تامین نیروي انسانی
-۹ تعیین میزان یوتیلیتی مورد نیاز واحد
-۱۰ وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی
-۱۱ تجزیه و تحلیل
مراجع و منابع مطالعاتی

نام محصول: باند و گاز پزشکی
ظرفیت پیشنهادي طرح ۱۰: تن در سال
موارد کاربرد: عمل هاي جراحی و کمک هاي اولیه
مواد اولیه مصرفی عمده: نخ پنبه اي
کمبود محصول: (سال ۱۳۹۰ ) ندارد
اشتغال زایی: (نفر) ۴۳
زمین مورد نیاز:۲۵۰۰مترمربع

طرح توجیهی تولیدباند و گازپزشکی

۴۰صفحه

۳۰۰۰تومان