به نام خدا

طرح توجیهی تولیدالکل از برنج

عناوین طرح:
-۱ نام و کد محصول
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
-۱-۳ شرایط واردات
-۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد ملی
-۱-۵ بررسی و ارئه اطلاعات لازم در زمینه قیمت
-۱-۶ توضیح موارد مصرف و کاربرد
-۱-۷ بررسی کالاهای جایگزین
-۱-۸ اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
-۱-۹ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده
-۱ شرایط صادرات
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا
-۲-۱ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید
-۲-۲ وضعیت طرح های جدید
-۲-۳ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم
-۲-۴ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم
-۲-۵ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
-۳ بررسی اجمالی تکنولوژی
-۴ نقاط قوت و ضعف تکنولوژی
بخش مالی طرح
-۵ وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی
-۶ محل های پیشنهادی اجرای طرح

نام محصول :الکل برنج
ظرفیت پیشنهادی طرح: ۳۰٫۰۰۰ لیتر
اشتغال زایی: ۱۹ نفر
زمین مورد نیاز: ۵۰۰۰ مترمربع

طرح توجیهی تولیدالکل از برنج

۴۷صفحه

۳۰۰۰تومان