طرح توجیهی تولیدآلاگیگ اسیدازضایعات انارباکاربردپزشکی

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدآلاگیگ اسیدازضایعات انارباکاربردپزشکی

نام محصول الاگیکاسید
موارد کاربرد مکمل درمانی در بیماران شیمی
درمانی و تالاسمی
1/ ظرفیتپیشنهادي طرح کیلوگرم در سال 000
عمده مواد اولیه مصرفی ضایعات انار، محیط کشت
Czapek-Dox Medium

میزان مصرف سالیانه مواد اولیه (تن) 10000

الاگیک اسید به عنوان یکی از مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع آرایشی، دارویی و مکمل هاي
غذایی و دارویی امروزه از اهمیت بالایی برخوردار است. این ماده بر اساس منبع استخراج و روش تولید
دسته بندي می گردد. نوع آرایشی و بهداشتی آن از استخراج شیمیایی و فیزیکی از منابع گیاهی آن تهیه
می گردد. در درمان بیماران سرطانی، این ماده به عنوان یک مکمل درمان که به طور عمومی عمر سلولهاي
سالم بدن را که در اثر شیمی درمانی کوتاه تر شده، به طور چشم گیري افزایش می دهد و این علت اصلی
قرار (Radiotherapy) اهمیت مصرف این ماده در بیمارانی است که تحت شیمی درمانی یا اشعه درمانی
می گیرند. سایر مصارف پزشکی این ماده در پیشگیري از گرفتگی عروق و رفع تصلب شرایین، جلوگیري از
چروکهاي پوستی و کمک به تسهیل جریان چربی در زیر پوست، پیشگیري از تجمع آهن در بافتهاي بدن
میباشد. به (Recurrent Pregnancy ) در بیماري تالاسمی و جلوگیري از سقط جنین برگشت پذیر
بیان کلی تر می توان الاگیک اسید را یک عامل تنظیم سیستم دفاعی بدن نامید….

طرح توجیهی تولیدآلاگیگ اسیدازضایعات انارباکاربردپزشکی

33صفحه

3000تومان