طرح توجیهی توليد لوله و اتصالات پلي اتيلن

به نام خدا

طرح توجیهی توليد لوله و اتصالات پلي اتيلن

لوله پلي اتيلن از اولين لوله هاي پلاستيكي ساخت بشر پس از لوله هاي
(پلي وينيل كلرايد) مي باشد. اولين كارخانه لوله و اتصالات پلاستيكي در ايران كارخانه پليكا كرج بوده كه
لوله و اتصالات پي وي سي را توليد نمود كه به همين واسطه تمامي لوله هاي پلاستيكي در ايران به لوله
پليكا مشهور گرديد.

لوله هاي پلي اتيلن داراي دو استاندارد ملي و جهاني مي باشد. استاندارد ملي ويژگي هاي پلي اتيلن
براي آبرساني نخستين بار در سال ١٣٥٣ تدوين و در كميسيون فني پلاستيك ايران براي اولين مرتبه مورد
تجديد نظر قرار گرفت و در اسفند ماه ١٣٥٦ تصويب و به عنوان استاندارد رسمي ايران در زمينه لوله هاي
پلي اتيلن آبرساني تعيين و مورد استفاده قرار گرفت. استاندارد مذكور مشخصات لوله هاي پلي اتيلن آبرساني
با وزن مخصوص كم، متوسط و زياد را شرح مي دهد.

نام محصول لوله و اتصالات پلي اتيلن
ظرفيت پيشنهادي طرح ٢٠٠٠ تن در سال
موارد كاربرد
آبرساني و آبياري، انتقال فاضلاب و
پساب، انتقال گاز
مواد اوليه مصرفي عمده
پلي اتيلن سنگين گريد لوله
كربن بلاك ،(HDPE)
١٣٥٩١٤ تن ( كمبود محصول (سال ١٣٩٠
اشتغال زايي (نفر) ٢٧
٤٠٠٠ (m زمين مورد نياز

طرح توجیهی توليد لوله و اتصالات پلي اتيلن

53صفحه

3000تومان