به نام خدا

طرح توليد لانولين از ضايعات پشم گوسفند

لانولين را از چربي بدن ويا پشم گوسفند به دست مي آورند و مخلوط مغمض اسيدهاي چرب اتري شده و الكل آزاد است كه در
بين آنها كلسترول و ايزوكلسترول بيشتر از مواد ديگر وجود دارد و مقدار اسيدهاي چرب تام آن در
حدود ۶۰ درصد است لانولين به دو صورت بي آب و يا آب دار وجود دارد. رنگ لانو لين زرد بوده و
بويي شب يه بو ي پشم گوسفند دارد . اين ماده ، چرب و جامد بوده و در دما ي ۳۶ تا ۴۲ درجه سانت ي گراد
ذوب مي گردد .
لانولين از پشم گوسفند استخراج مي گردد .
۲ گرم چربي بدست / از نظر مقدار لانو لين در پشم با يد گفت كه تجربه نشان داده كه از ۳۰ گرم پشم ۱۶
مي آيد. به عبارت ديگر از هر ۱۰۰۰ گرم پشم ۷۲ گرم چربي حاصل مي شود.
لانولين دار اي خاص يت چرب و نرم كنندگ ي بر اي پوست انسان مي باشد از اينرو از اين ماده در ساخت
لوازم آرايشي ، پمادها ، لوازم بهداشتي و موارد مشابه استفاده مي گردد

نام محصول توليد لانولين از ضايعات پشم گوسفندي
ظرفيت پيشنهادي طرح (ظرفيت عملي) ۸۰ تن در سال
موارد كاربرد
بعنوان يك ماده نرم و چرب كننده پوست انسان در صنايع
مختلف داروئي ، آرايشي و بهداشتي
مواد اوليه مصرفي عمده پشم گوسفند ضايعاتي
كمبود محصول (پايان برنامه توسعه چهارم) ۲۱۶۶ تن در سال
اشتغال زايي (نفر) ۲۸
زمين مورد نياز (مترمربع) ۳۵۰۰

۵۴صفحه

۳۰۰۰تومان