طرح توجیهی توليد كارتن بسته بندي از ورق پلاستيك

 نام خدا

طرح توجیهی توليد كارتن بسته بندي از ورق پلاستيك

نام محصول توليد كارتن بسته بندي از ورق پلاستيك
ظرفيت پيشنهادي طرح (ظرفيت عملي) 1500 تن در سال
موارد كاربرد بسته بندي كالاهاي سبك و حجيم و …
مواد اوليه مصرفي عمده ورق آماده كارتن پلاستيكي
كمبود محصول (پايان برنامه توسعه چهارم) 40852 تن در سال
اشتغال زايي (نفر) 22
زمين مورد نياز (مترمربع) 2300

بسته بندي ، آخرين مرحله در توليد هر كالايي مي باشد و اهميت آن براي همگان رو شن و شفاف
مي باشد و كارتن ها يكي از قطعات مهم در بسته بندي نهايي كالا محسوب مي گردند.
براي توليد كارتن از كاغذ استفاده مي گردد و همانطوري كه مي دانيم كاغذ خود از منابع درختي و
برخي ضايعات كشاورزي مانند ساقه نيشكر، گندم، جو و موارد مشابه تهيه مي شود. نكته اي كه در اينجا
بايد گفت اين است كه هر چند منابع سلولزي غير درخت نيز در توليد كاغذ مورد استفاده قرار مي گيرد
ولي به علت پايين بودن خصوصيات مكانيكي كاغذ حاصله از آنها ، خمير چوب در كليه تركيبات
خميرسازي كاغذ مواد فوق نيز وجود دارد و به نوعي مي توان گفت كه در بخش عمده كاغذ و كارتن
توليدي جهان خمير چوب حضور داشته و نقش اساسي را ايفاء مي نمايند.
افزايش جمعيت و گسترش توليدات سبب افزايش ميزان استفاده از كارتن ها شده است و نظر بر
ضرورت استفاده از خمير چوب در توليد خمير كاغذ، ساليانه حجم تخريب منابع طبيعي كشورها به
منظور استفاده از درختان جهت توليد كاغذ، افزايش پيدا كرده است و لذا دانشمندان جهت كاهش
اثرات مخرب زيست محيطي اين فرايند، به فكر ارائه مواد جايگزيني براي كاغذ افتاده و كارتن پلاستيكي
را مي توان يكي از موارد جايگزين فوق الذكر معرفي كرد . از طرف ديگر كاربرد پلاست يك ها نيز همانند
كاغذ در جوامع بشري روز به روز در حال افزايش است و اين در حالي است كه پلاستيك ها يك كالاي
تجزيه ناپذير در محيط بوده و رها كردن آن در محيط سبب آلودگي آن مي شود و در اين ميان،……

54صفحه

3000تومان