طرح توجیهی توليد كارتن از ورق آماده

به نام خدا

طرح توجیهی توليد كارتن از ورق آماده

عناوين طرح:
معرفي محصول
نام و كد محصول
شماره تعرفه گمركي
شرايط واردات
بررسي و ارائه استاندارد ملي
بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و جهاني
توضيح موارد مصرف و كاربرد
بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول
اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز
كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول
شرايط صادرات
وضعيت عرضه و تقاضا.
بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد
بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا
بررسي روند واردات محصول
بررسي روند مصرف
بررسي روند صادرات محصول
بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات
بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور
تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم
بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي
ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن
پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
وضعيت تامين نيروي انساني و اشتغال
بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي
وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني
تجزيه و تحليل و جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد

خلاصه طرح:

نام محصول توليد كارتن از ورق آماده
ظرفيت پيشنهادي طرح (ظرفيت عملي) 5600 تن در سال
موارد كاربرد
بسته بندي كالاهاي مختلف و همچنين بعضا در صنعت ساختمان براي
عايق كاري
مواد اوليه مصرفي عمده ورق آماده كارتن
كمبود محصول (پايان برنامه توسعه چهارم) مازاد عرضه وجود دارد
اشتغال زايي (نفر) 22
زمين مورد نياز (مترمربع) 2200

طرح حاضر مطالعات امكا نسنجي مقدماتي توليد كارتن از ورق آماده مي باشد. اين مطالعات در
قالب متدولوژي مطالعات امكا نسنجي تهيه گرديده است و مطابق متدولوژي فوق، ابتدا محصول مورد
مطالعه به طور دقيق معرفي شده و سپس بررس يهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در
ادامه مطالعات فني در خصوص چگونگي توليد و امكانات سخت و نرم افزاري مورد نياز نيز شناسايي شده
و در نهايت ظرفيت هاي اقتصادي و حجم سرمايه گذاري مورد نياز براي اجراي طرح برآورد و ارائه
خواهد شد تا با استفاده از آن سرمايه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند كليه اطلاعات مورد نياز را
كسب و در جهت انجام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسير شفاف اقدام نمايند. اميد است اين
مطالعات كمكي هرچند كوچك در راستاي توسعه صنعتي كشورمان بعمل بياورد ……

52صفحه

3000تومان