طرح توجیهی توليد قطعات صنعتي پلاستيكي

به نام خدا

طرح توجیهی توليد قطعات صنعتي پلاستيكي

خلاصه طرح
نام محصول
قطعات صنعتي پلاستيكي-
شيلنگ پلي آميد
ظرفيت پيشنهادي طرح ١١٠٠ تن در سال
موارد كاربرد
صنايع خودرو سازي: سيستم سوخت
اتومبيل، شيلنگ ترمز ،شيلنگ
اگزوز،شيلنگ سيالات خنك كننده
شيلنگهاي هيدروليكي و پنوماتيك
مواد اوليه مصرفي عمده پلي آميد ٦، پلي آميد ٦٦
اشتغال زايي (نفر) ٣٦
٨٠٠٠ (m زمين مورد نياز ( 2

به طور كلي پلاستيك ها را م يتوان به دو دسته زير تقسيم نمود:
الف- پلاستيك هايي با كاربرد عموميGeneral purpose (GP)
ب- پلاستيك هاي مهندسيEngineering Plastics

الف- پلاستيك هاي با كاربرد عمومي
اختصاص دارد. از مهمترين GP حدود ٨٥ درصد از كل پلاستيك هاي توليدي جهان به توليد پلاستيك هاي
پلاستيك هاي اين خانواده مي توان به پليمرهاي زير اشاره نمود.
PP,PE – پلي اولفين ها
PVC – پلي وينيل كلرايد
PS – پلي استايرن
ABS – كوپليمر استايرن – اكريلونيتريل- بوتادين

ب-پلاستيك هاي مهندسي
پلاستيك هاي مهندسي به پليمرهايي اطلاق م ي شود كه در بعضي موارد به دليل دارا بودن خواص فيزيكي و
مكانيكي بالا مي توانند جايگزيني براي سراميك و شيشه و برخي فلزات باشند . به طور كلي اغلب
پلاستيك هاي اين خانواده مي توانند حرارت و فشار بالا را تحمل كنند، قابليت ماشين كاري دارند و داراي
پايداري ابعادي قابل قبولي نيز هستند.
مهمترين پلاستيك هاي مهندسي عبارتند از:

POM – پلي استال
PC – پلي كربنات
– پلي اتر ايميد
PA – نايلون يا پلي آميد
PU – پلي يورتان
PS – پلي سولفون
PF – پليمرهاي فلوئوردار
– پلي تترا اتركتون
PMMA – پلي متيل متاكريلات

هريك از پلاستيك هاي مذكور خواص ويژه و كاربردهاي خاص خود را دارند.
در اين بخش ابتدا قطعات صنعتي ساخته شده از پلاستيكهاي مختلف معرفي مي شود. به طور كلي قطعات…

طرح توجیهی توليد قطعات صنعتي پلاستيكي

69صفحه

3000تومان