به نام خدا

طرح توجیهی توليد قايقهاي فايبرگلاس

نام محصول قايقهاي فايبرگلاس
ظرفيت پيشنهادي طرح ٢٥٠ فروند
موارد كاربرد مصارف تفريحي، نظامي، تحقيقاتي و ماهيگيري
مواد اوليه مصرفي عمده
رزين پلي استر ايزوفتاليك، رزين پلي استر ايزوفتاليك،
الياف شيشه
٥١٦٠ فروند ( كمبود محصول (سال ١٣٩٠
اشتغال زايي (نفر) ٤٦ نفر
٨٠٠٠ (m زمين مورد نياز

فايبرگلاس مادة مركبي است كه به جهت دارا بودن خواص ويژه كاربردهاي فراواني در صنعت دارد.
فايبرگلاس در واقع يك نوع كامپوزيت است كه در آن پليمر مصرفي رزين پلي استر غير اشباع و
تقويت كننده پشم شيشه مي باشد. در فايبرگلاس هر كدام از دو مورد رزين و پشم شيشه نقش مهمي دارند
كه ذيلاً به نقش هر يك از آنها اشاره ميشود.
نقش رزين به سه صورت است:
پشم شيشهها را در كنار هم نگه ميدارد و از پراكندگي آنها جلوگيري ميكند. ü
وقتي فشاري به رزين وارد ميشود فشار به پشم شيشه منتقل و باعث ميشود كه خود رزين نشكند. ü
پشم شيشه را در مقابل عوامل شيميايي مثل اسيد و بازها و آب محافظت ميكند. ü
پشم شيشه، خواص مكانيكي رزين را بهبود ميبخشد.
اساساً فايبرگلاس ماده اي است سبك، با دوام، بسيار سخت و براي مصارف مختلف قابل انعطاف
ميباشد.
مزاياي فايبرگلاس را بر فلزات و آلياژها به صورت زير ميتوان برشمرد:
مقاومت شيميايي بالاتر از فلزات و آلياژها ü
نسبت مقاومت مكانيكي / وزن مشابه با فلز است كه اين امر به سبكي فايبرگلاس مربوط ميشود. ü
سهولت شكل دهي و تنوع محصولاتي كه ميتوان با آن ساخت ü
سرعت بالاتر از نظر توليد محصول، عملياتي مثل شكل دهي، خمكاري، برشكاري و … ü
قيمت پايينتر در مقايسه با يك قطعه فلزي مشابه ü
هزينه تعمير و نگهداري كمتردر صنعت شناورسازي از قايق هاي دو متري تا قايق هاي بزرگ مسافر بري، ناوچه هاي جنگي و مين
.[ روبهاي عظيم با فايبرگلاس ساخته ميشود[ ١
در گذشته اكثر شناورهاي توليد شده و مورد استفاده در ايران از جنس چوب ساخته مي شدند . چوب
سه نقطه ضعف مهم براي ساخت شناور دارد و امروزه شاهد آن هستيم كه به همين دلايل، چوب از صنعت
شناورسازي دنيا در حال خارج شدن است . نخست آنكه عمر چ ندان زيادي در مقايسه با محصولات جديد
ندارد. ثانياً ساخت شناور چوبي بسيار زمان بر و پرهزينه است و عامل سوم اين است كه امروزه با توجه به
مسائل زيست محيطي و لزوم توجه به حفظ منابع جنگلي، سياست جهاني در جهت كاهش ميزان مصرف
چوب است . چوب تنها در كشورهاي توسعه نيافته كه سطح تكنولوژي شناورسازي آنها پايين است مورد
استفاده قرار مي گيرند و در كشورهاي صنعتي تنها در ساخت قايق هاي بادباني تفريحي در مقياس محدود به
كار مي………..

47صفحه

3000تومان