به نام خدا

طرح توجیهی توليد شير رگلاتور آبگرمكن

نام محصول شير رگلاتور آبگرمكن
ظرفيت پيشنهادي طرح (ظرفيت عملي) ۲۴ هزار عدد در سال
موارد كاربرد شير كنترل آبگرمكن
مواد اوليه مصرفي عمده شمش آلومينيوم، شمش برنج، ميلگرد و …
مازاد محصول (پايان برنامه توسعه چهارم)
۴۶۷۵ هزار عدد در سال
اشتغال زايي (نفر) ۲۹
زمين مورد نياز (مترمربع) ۲۷۰۰

رگلاتور دستگاهي است كه در صورت تغ يير جر يان گاز مي تواند م ي زان فشار آن را در حد
معيني كنترل نما يد . همچنين اين تجهيزات قطع جريان گاز را در مو اقع دريافت فيدبك از سنسور
بر عهده دارند و بدينوسيله مي توان آنرا يكي از قطعات حساس و كنترلي آبگرمكن معرفي كرد .
Pilot Regulator) و پايلوت دار (Spring Loading) رگلاتورها از نظر ساختماني در انواع فنري
عرضه مي گردند. ( operated
در رگلاتورهاي پا يلوت دار تغ ييرات فشار خروجي با ن يروي فنر در رگلاتورمتري د يگر به نام
پايلوت مقا يسه شده و نت يجه آن به صورت فشار گاز به د يافراگم رگلاتور اصلي اعمال مي گردد
و به عبارت د يگر تغ ييرات فشار خروجي تقو يت شده و سپس باعث تغ يير وضع يت ش ير مانع مي
گردد.
پايلوت عبارت است از يك رگلاتور فنري كه از فشار ورودي تغذ يه شده و متناسب با م ي زان
فشردگي فنر خود فشار خروجي را مه ي ا مي سازد . اي ن فشار به عنوان فشار فرمان روي
رگلاتور اصلي اعمال مي شود.
در هر آبگر مكن تعداد يك عدد رگلاتور نصب مي گردد كه اين رگلاتور مخصوص آبگرمكن مي……

۵۷صفحه

۳۰۰۰تومان