طرح توجیهی تولید رادیاتور آلومینیومی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید رادیاتور آلومینیومی

یک رادیاتور متشکل از چندین پره است . پره در واقع همان صفحات مشبک توخالی است .
علت تعدد پره در هر رادیاتور آن است که یک پره معمولا توا ن گرمادهی لازم برای گرمایش یک
اتاق را ندارد و لذا با در نظر گرفتن مساحت اتاق ، دمای آب ورودی و خروجی و همچنین فشار
آب از رادیاتور تعداد پره های آن را محاسبه و اعمال می نمایند .
رادیاتورها به دو شکل آلومینیومی و فولادی ساخته می شوند که در اینجا هدف بررسی ط رح
تولید نوع آلومینیومی آن می باشد .
انواع رادیاتورهای آلومینیومی ♦
رادیاتورها در حالت کلی تنوع خاصی نداشته و صرفا از نظر شکل ظاهری تولید کنندگان مختلف
اقدام به اعمال سلایق خود در طراحی……………

فهرست مطالب
مقدمه ۱
۱ – معرفی محصول ۲
۲ ( -۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳ -۱
-۱ شماره تعرفه گمرکی ۴ -۲
-۱ شرایط واردات محصول ۵ -۳
-۱ بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی ) ۵ -۴
-۱ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۶ -۵
-۱ معرفی موارد مصرف و کاربرد ۸ -۶
-۱ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۸ -۷
-۱ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ۹ -۸
-۱ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ۱۰ -۹
-۱-۱۰ شرایط صادرات ۱۱
۲ – وضعیت عرضه و تقاضا ۱۲
-۲ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون ۱۲ -۱
-۲ بررسی وضعیت طرح های جدید و طر حهای توسعه در دست اجرا ۱۷ -۲
-۲-۴ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون ۲۲
۲۳ -۲-۵ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا پایان سال ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم ۲۴
-۳ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر
کشورها
۳۱
-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژ یهای مرسوم در فرایند تولید محصول ۳۴
-۵ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت مورد انتظار ۳۵
-۶ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن ۴۲
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ۴۵
-۸ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ۴۸
-۹ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی ۴۹
-۱۰ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی ۵۱
-۱۱ تجزیه و تحلیل و ارائه جم عبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

نام محصول رادیاتور آلومینیومی
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۱۰۴ هزار پره در سال
موارد کاربرد تاسیسات حرارت مرکزی ( سیستم های شوفاژ )
مواد اولیه مصرفی عمده آلومینیوم، مفتول و …
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم)
۱۵۰۲۱ هزار پره در سال
اشتغال زایی (نفر) ۳۰
زمین مورد نیاز (مترمربع)۳۰۰۰

طرح توجیهی تولید رادیاتور آلومینیومی

۵۶صفحه

۳۰۰۰تومان