طرح توجیهی توليد الكترود جوشكاري

به نام خدا

طرح توجیهی توليد الكترود جوشكاري

نام محصول الكترود جوشكاري
ظرفيت پيشنهادي طرح (ظرفيت عملي) 1350 تن در سال
موارد كاربرد جوشكاري فلزات از طريق قوس الكتريكي
مواد اوليه مصرفي عمده مفتول فولادي و …
كمبود محصول (پايان برنامه توسعه چهارم)
2881 تن در سال
اشتغال زايي (نفر) 31
زمين مورد نياز (مترمربع) 5400

جوشكاري يكي از متداول ترين روشهاي اتصال قطعات كار مي باشد، ايجاد قوس الكتر يكي
عبارت از جريان مداوم الكترون بين دو الكترود و يا الكترود و كار بوده كه در نتيجه آن حرارت
توليد مي شود. بايد توجه داشت كه براي برقرار ي قوس الكتر يك بين دو الكترود و يا كار و
الكترود وجود هوا و يا يك گاز هادي ضروري است. بطوريكه در شرايط معمو لي نمي توان در
خلاء جوشكاري نمود.
در قوس الكتريكي گرما و انرژي نوراني در مكانهاي مختلف يكسان نبوده بطور يكه تقر يباً
%43 از حرارت درآند و تقريباً 36 % در كاتد و 21 % بقيه بصورت قوس ظاهر مي شود . دما ي
حاصله از قوس الكتريكي بنوع الكترودهاي آن نيز وابسته است بطوريكه در قوس الكتر يكي با
الكترودهاي ذغالي تا 3200 درجه سانتيگراد در كاتد و تا 3900 در آند حرارت وجود دارد. دما ي
حاصله در آندو كاتد براي الكترودهاي فلزي حدوداً 2400 درجه سانتيگراد تا 2600 درجه تخمين
زده شده است.
در اين شرايط درجه حرارت در مركز شعله بين 6000 تا 7000 درجه سانتيگراد مي باشد از
انرژي گرمائي حاصله در حالت فوق فقط % 70 تا 60 % در قوس الكتر يك مشاهده گرد ي ده كه……

65صفحه

3000تومان