طرح توجیهی توليد اكتوات هاي فلزي باکاربردكاتاليست، افزودني، پايداركننده

به نام خدا

طرح توجیهی توليد اكتوات هاي فلزي باکاربردكاتاليست، افزودني، پايداركننده

فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱- معرفي محصول
۱- نام و كد محصول ۴ -۱
۲- شماره تعرفه گمركي ۴ -۱
۳- شرايط واردات ۵ -۱
۴- بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي ۵ -۱
۵-بررسي قيمت ۶ -۱
۶- موارد مصرف و كاربرد ۶ -۱
۷- بررسي كالاهاي جايگزين ۷ -۱
۸- اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ۷ -۱
۹-كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول ۹ -۱
۱۰ -شرايط صادرات ۹ -۱
۲-وضعيت عرضه وتقاضا
۱- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از گذشته تاکنون ۱۱ -۲
۲- بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا ۱۱ -۲
۳- بررسي روند واردات محصول ۱۲ -۲
۴- بررسي روند مصرف ۱۳ -۲
۵- بررسي روند صادرات محصول ۱۳ -۲
۶- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات ۱۳ -۲
۳- شرح دقيق و جامع فرآيند و سپس ترسيم شماتيك جريان فرآيند ( نمودارگردش مواد) ۱۴
۴- انتخاب فرآيند منتخب ۱۵
۵- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي و شرايط عملكرد واحد ۱۶
۶- برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت به تفکيک ريالي و ارزي ۱۶
۷- ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن ۱۹
۸- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ۲۰
۹- وضعيت تامين نيروي انساني مورد نياز ۲۱
۱۰ – بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتي و ارتباطي ۲۲
۱۱ – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ۲۲
۱۲ – جمع بندي و پيشنهاد نهائي ۲۳
منابع و مراجع

خلاصه طرح
نام محصول اكتوات هاي فلزي
ظرفيت پيشنهادي طرح ١٥٠٠ تن در سال
موارد كاربرد كاتاليست، افزودني، پايداركننده
مواد اوليه مصرفي عمده اسيد اكتانوئيك، سولفات منگنز، پودر كبالت،
هيدروكسيدسديم، اسيدسولفوريك، سولفات روي
٦٠٠ تن ( كمبود محصول ( سال ١٣٩٢
اشتغال زايي (نفر) ٢٩
٥٠٠٠ (m زمين مورد نياز

طرح توجیهی توليد اكتوات هاي فلزي باکاربردكاتاليست، افزودني، پايداركننده

26صفحه

3000تومان