طرح توجیهی توليد اسيدسولفوريك40صفحه

به نام خدا

طرح توجیهی توليد اسيدسولفوريك

نام و كد محصول
١- شماره تعرفه گمركي
١- شرايط واردات
١ – بررسي و ارائه استاندارد
١- قيمت داخلي و جهاني محصول
١- موارد كاربرد
١- كالاي جايگزين
١- اهميت استراتژيك كالا
١- كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول
٢- وضعيت عرضه و تقاضا
٢- بررسي واحدهاي موجود
٢- بررسي وضعيت طرح حاي موجود و طرح هاي دردست اجرا
٢- بررسي روند واردات
٢- بررسي روند مصرف
٢- بررسي روند صادرات
٢- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات
٣- روشهاي مختلف توليد اسيد سولفوريك
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي
٥- برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت در حداقل ظرفيت اقتصادي
٦- برآورد مواد اوليه مورد نياز و محل تامين
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
٨-تامين نيروي انساني
٩- تعيين ميزان يوتيليتي مورد نياز واحد
١٠ – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني
١١ – تجزيه و تحليل
مراجع و منابع مطالعاتي

خلاصه طرح
نام محصول اسيد سولفوريك
ظرفيت پيشنهادي طرح ٢٠ هزار تن
موارد كاربرد:
كودهاي شيميايي، صنايع معدني و
فلزي و …
مواد اوليه مصرفي عمده :گوگرد
٧٥ هزار تن ( كمبود محصول (سال ١٣٩٠
اشتغال زايي (نفر) ٥٢
زمين مورد نياز: 5000مترمربع

40صفحه

3000تومان