طرح توجیهی تولید ابزارهای صیادی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید ابزارهای صیادی

در استان های ساحلی کشور ، صیادی و کسب و کار شیلاتی از جمله کارهای اصلی و مهم مردم بشمار می
آید بطوریکه بسیاری در این استانها امورات زندگی خود را از طریق صیادی می گذرانند .
با نگاهی بر صنعت صیادی و تکنولوژی صید در می یابیم که ادوات و ابذزارآلات زیذادی در ایذن صذنعت
مورد استفاده قرار می گیرد که بدون آنها عملا صیادی ناممکن است . ایذن ادوات در انذواع مختلذ و بذر
حسب نیاز صیاد انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرد .

در حالت کلی ادوات صید را بر حسب موارد استفاده می توان به دو گروه طبقه بندی نمود :
ادوات سنتی
این ادوات شامل تورها ، چنگک ها ، بویه ها ، سیم ها و …… می باشند .

ادوات جدید
با توسعه صنعت صیادی و ورود دانش الکترونیک و برق به این صنعت ، ادوات مختلفی برای تسهیل
صیادی و افزایش راندمان آن ساخته و روانه بازار شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره
کرد.
اکو ساندر ) دستگاه شناسائی تجمع جمعیت آبزیان
جهت یاب الکترونیک

…………

نام محصول ابزارهای صیادی
ویژگی محصول یا طرح محصولات طرح تفاوت خاصی با ادوات موجود صید و صیادی ندارد
ظرفیت پیشنهادی طرح ۰۳۳ تن
موارد کاربرد کسب کار صید و صیادی
مواد اولیه اصلی نخ نایلونی ، میلگرد فولادی و آلومینیومی مواد پلاستیک و چوب
مخصوص
محل تامین مواد اولیه داخل کشور
کمبود محصول در سال ۱۰۳۱ در آینده بازار در مورد کلیه محصولات طرح کمبود وجود خواهد داشت
اشتغالزایی ۱۱ نفر

۶۷صفحه

۳۰۰۰تومان