به نام خدا

طرح توليد آنزيم هاي صنعتي

بیوتکنولوژي دانشی است که در پهنه وسیع آن از امکانات ژنتیکی موجودات زنده اصولا براي بهبود
زندگی بشر استفاده می شود. بسیاري این اصطلاح را به فرایند هاي صنعتی که در آنها از موجودات زنده براي
تولید مواد مختلف اعم از غذایی، دارویی و شیمیایی استفاده می شود، اطلاق می کنند. امروزه با تکیه بر دانش
بیوتکنولوژي محصولات بسیار با ارزشی از میکروارگانیسم هاي مختلف به دست می آید. از جمله این محصولات
می توان به انواع متنوعی از آنزیم هایی اشاره کرد که براي تولید آنها در صنعت از موجودات تک سلولی استفاده
می شود. اولین و بزرگترین تحول در زمینه بیوتکنولوژي کشف پدیده تخمیر بود که ره گشاي بشر در استفاده
از موجودات زنده جهت بهره برداري از مواد خام و پیشرفت علوم و صنایع مربوط به آن گرد ی د. سابقه
میکروارگانیسم ه ا براي تولید مواد خوراکی نظیر سرکه، ماست، و پنیر بیش از ۸۰ هزارسال می رسد . چون
مهمترین عامل تغییر مواد در طبیعت ، میکروارگانیسم ها هستند به دنبال آن به تدریج نقش باکتريها در
تثبیت ازت ،تولید آنتی بیوتیک ها، آنزیم ها، اسید هاي آمینه و ویتامین ها مشخص شد

آنزیم ها ي مورد استفاده در صنعت با اهداف تجزیه اي نظیر گلوکزاکسیداز، گالاکتوزاکسیداز، الکل
دهیدروژناز، هگزوکیناز، مورامیداز، کلسترول اکسیداز و غیره
آنزیم ها ي مورد استفاده در پزشکی نظیر آسپاراژیناز، پروتئازها، لیپازها و استرپتوکیناز ها، پنی
سیلین-اسیلازها و ایزومرازها
کمیت و کیفیت آنزیم ها یی که در این سه زمینه استفاده می شوند متفاوت است . از نطر مقدار تولید،
مهمترین آنها انواع صنعتی می باشند.
آنزیم ها ي صنعتی معمولا در فرمانتورهاي ۱۲۰ مترمکعبی تولید می شوند اما آنزیم ها ي مورد استفاده در
پزشکی و مصارف تجزیه اي غالبا در فرمانتورهاي کوچکتر تولید می گردند. پایین بودن غلظت آنزیم ها یی که
معمولا توسط نژادهاي وحشی تولید می شوند مانع قابل ملاحظه اي در جهت تولید آنزیم ها محسوب می گردد .
هرچند در سال ۱۹۷۲ قریب به ۲۰۰۰ آنزیم شناخته شد اما فقط ۱۴۰ مورد از آنها قابل تولید و فروش
بودند. میزان فروش عمدتا در حد ۱۰ گرم و در بعضی موارد حتی میلی گرم می باشد. با توجه به تنوع فراوان
آنزیمهاي صنعتی ………

نام محصول تولید آنزیم هاي صنعتی
ظرفیت پیشنهادي طرح ۴۰۰ تن در سال
موارد کاربرد صنایع غذایی و صنایع شوینده
مواد اولیه مصرفی عمده انواع باکتري، مخمر، محیط کشت، ضایعات
کارخانجات صنایع غذایی
۴۰۰۰ تن ( کمبود محصول ( سال ۱۳۸۹
اشتغال زایی ۲۵ نفر
زمین مورد نیاز ۳۰۰۰ مترمربع

طرح توجیهی توليد آنزيم هاي صنعتي

۳۹صفحه

۳۰۰۰تومان