طرح توجیهی تولید آبپاش متحرک برای چمن

به نام خدا

طرح توجیهی تولید آبپاش متحرک برای چمن

نام محصول آبپاش متحرک برای چمن
ظرفیت پیشنهادی طرح ٨١٠٠٠ عدد
موارد کاربرد آبیاری چمن ها و فضای سبز منازل و پارکها
مواد اولیه مصرفی عمده
آهن قراضه، مفتول آلومینیومی، لوله آلومینیومی، شش
گوش آلومینیومی
٢٧٣٢٧٨٩ عدد ( کمبود محصول (سال ١٣٩٢
اشتغال زایی (نفر) ۲۵
۴۰۰۰ (m زمین مورد نیاز
۵۰۰ (m اداری
۱۰۰۰ (m تولیدی
۲۰۰ (m سوله تاسیسات
زیربنا
۴۰۰ (m انبار
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی
۱۴ تن، لوله / ۲۶ تن، مفتول آلومینیومی ۸ / آهن قراضه ۷
۶تن / ۴ تن، شش گوش آلومینیومی ۱ / آلومینیومی

طرح توجیهی تولید آبپاش متحرک برای چمن

۳۶صفحه

۳۰۰۰تومان