طرح توجیهی توليدغذاي آبزيان

به نام خدا

طرح توجیهی توليدغذاي آبزيان

نام محصول غذاي آبزيان
موارد كاربرد جهت تغذيه ماهيان و ديگر آبزيان
ظرفيت پيشنهادي: 2100 تن
عمده مواد اوليه: پودر ماهي، نشاسته،آرد غلات، ملاس و …
سرمايه گذاري ثابت: 13161.8 ميليون ريال
سرمايه در گردش: 3506.1 ميليون ريال
زمين مورد نياز: 3700 متر مربع
زير بنا:
توليدي: 930 متر مربع
انبار: 250 متر مربع
خدماتي و اداري و غيره: 200 متر مربع
مصرف ساليانه آب،برق و
سوخت
آب: 3500 مترمكعب
برق: 67500 كيلووات
گازوئيل540000

طرح توجیهی توليدغذاي آبزيان

38صفحه

3000تومان