طرح توجیهی بولیدانواع تسمه پروانه خودروهای سبک وسنگین

به نام خدا

طرح توجیهی بولیدانواع تسمه پروانه خودروهای سبک وسنگین

خلاصه طرح
نام محصول تسمه پروانه
ظرفیت پیشنهادی طرح ۴٠٠ تن در سال
موارد کاربرد تسمه پروانه خودروهای سبک و سنگین
دوده ،NR ،SBR مواد اولیه مصرفی عمده
۴١٢٢ تن ( کمبود محصول (سال ١٣٩٠
اشتغال زایی (نفر) ٣۴
۶٠٠٠ (m زمین مورد نیاز (

فهرست مطالب
عنوان صفحه
١- معرفی محصول ١
١-نام و کد محصول ١ -١
٢-شماره تعرفه گمرکی ٢ -١
٣-شرایط واردات ٢ -١
۴-بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی ٣ -١
۵-بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ٣ -١
۶-موارد مصرف و کاربرد ۴ -١
٧-بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ١٠ -١
٨-اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ١٠ -١
٩-کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کنندهمحصول ١٠ -١
١٠ – شرایط صادرات ١٠ -١
٢-وضعیت عرضه وتقاضا ١١
١- بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و -١-٢
تعداد آنها و سطح تکنولوژی واحد های موجود، ظرفیت اسمی، عملی، علل عدم بهره برداری
کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید
١١
٢- بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجر ا( از نظر تعداد، -١-٢
ظرفیت، محل اجرا، م یزان پیشرفت فیزیکی وسطح تکنولوژی آنها و سرمایه گذاری انجام شده
اعم از ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز)
١۴
١۴ ٢- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ٨۵ -٢
٣- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ١۵ -٢
۴- بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ٨۵ و امکان توسعه ٢٠ -٢
۵- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم ٢٠ -٢
٣- بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها. ٢٠
۴- تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم(به شکل اجمالی) در فرآیند تولید محصول ٢٢
۵- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل بر آورد حجم سرمایه گذاری ثابت به تفکیک ریالی و
ارزی ٢٣
۶- میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کش ور قیمت ارزی و ریالی
ان و بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده ٢٨
٧- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ٢٩
٨- وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ٣٠
٩- بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ار تباطی( راه- راه آهن- فرودگاه-
بندر…) و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح ٣١
١٠ – وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی ٣٢
١١ – تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد های جدید ٣٣
منابع و مراجع

طرح توجیهی بولیدانواع تسمه پروانه خودروهای سبک وسنگین

۳۷صفحه

۳۰۰۰تومان