طرح توجیهی بسته بندی چای و قهوه فوری

به نام خدا

طرح توجیهی بسته بندی چای و قهوه فوری

عناوین طرح:

مقدمه
-۱ معرفی محصول
-۱ مشخصات کلی محصول
-۲ شماره تعرفه گمرکی
-۳ شرایط واردات
-۴ استانداردهای ملی وجهانی
-۵ قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-۶ موارد مصرف و کاربرد
-۷ کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
-۸ اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
-۹ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
-۱۰ شرایط صادرات
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا :
– ۱ بررسی ظرفیت بهره برداری وروند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
– ۲ بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا
-۳ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال  ۸۵
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
-۶ بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
تعیین نقاط قوت و ضعف تگنولوژیهای مرسوم ( به شکل اجمالی ) در فرآیندتولید
-۳ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
-۴ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
-۵ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
-۶ وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
-۷ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی

امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
-۸ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی وحمایتهای مالی
-۹ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی

طرح توجیهی بسته بندی چای و قهوه فوری

۵۰صفحه

۳۰۰۰تومان