طرح توجیهی بازیافت ضایعات سنگی

به نام خدا

طرح توجیهی بازیافت ضایعات سنگی

در ايران بيشترين ضايعات سنگ مربوط به سنگ گرانيت است و ضريب كوپدهي در معادن سنگ گرانيت
حدود 40 درصد است. علت اين امر روش استخراج معادن گرانيت در كشور است كه فاصله زيادي با
استانداردهاي جهاني دارد. در معادن سنگ نرم از جمله تراورتن با توجه به استفاده از روشهاي مكانيزه، مقدار
ضايعات كمتر مي باشد و ضريب كوپدهي حدود 80 درصد است. در گذشته ضايعات سنگ تراورتن در معادن
دپو مي شدند ولي هم اكنون با افزايش قيمت سنگ، فرآوري اين ضايعات از نظر اقتصادي توجيه پذير شده است.
در كشور ايران 90 درصد ضايعات مواد نرم جهت توليد پلاك مورد استفاده قرار م يگيرد. همچنين در معدن
سنگ تراورتن دينگه كهريز همدان در مسير همدان- ملاير، بلوكهاي كوچكتر و با وزن حدود 7 تن كمتر جزء
ضايعات محسوب مي شود و از مواد باطله براي توليد سنگهاي آنتيك و لقمه استفاده مي گردد.
اض بخشي از يعات سنگ معمولاً هنگام استخراج معادن تراورتن ايجاد مي شود به ويژه در مواقعي كه سنگ
داراي كيلواژ، درزه و شكافهاي نزديك به هم باشد، حدود 20 % سنگ استخراج شده به صورت صورت سنگ
لاشه و ضايعات محسوب مي شود. اين مواد به عنوان محصولات جانبي معدن به حساب مي آيند.

در ي اخير استفاده از ضايعات معادن و كارخانه هاي فرآوري سنگ توسعه يافته است. از انواع اين
كاربردها مي توان به ساخت سنگ مصنوعي، پودر سنگ، مصنوعات سنگي، انواع سيمان و آسفالتهاي مخصوص
و كف پوشهاي سراميكي اشاره كرد. بسته به نوع سنگ م يتوان از آنها استفاده هاي زيادي كرد. اگر سنگهاي
ضايعاتي از نوع آذرين باشند كه سخت هستند م يتوان از آنها براي توليد سنگفرش استفاده نمود ولي اگر سنگها
نرم باشند مانند تراورتن مي توان آنها را به پودر سنگ تبديل نمود يا از آنها براي تهيه سنگهاي آنتيك كه در
نماها استفاده م يشود بهره برد

طرح توجیهی بازیافت ضایعات سنگی

اشتغالزایی:10نفر

38صفحه

3000تومان