به نام خدا

طرح توجیهی بازیابی وریسندگی نخ پشمی(۲۰%ضایعات)

مواردکاربرد: خامه قالی ونخ پودپتو

ظرفیت تولیدسالیانه : ۵۰۰تن

عمده مواداولیه مصرفی : الیاف پشمی نو

اشتغالزایی : ۵۲نفر

زمین موردنیاز: ۳۳۰۰مترمربع

از الياف پشم معمولا سه نوع نخ تهيه م ي گردد ك ه اين سه نوع نخ با نامهاي نخهاي پشم ي, نخهاي فاستوني ونخهاي نيمه فاستوني معرفي مي شون د. هر يك از اين سه نوع نخ در صنعت نساجي داراي مصرف بخصوصي هستند
كه ذيلا به اختصار شرح داده مي شود .
نخهاي پشم ي: نخي است كه معمولا از الي اف پشم ضخيم و يا ضايعات پشم تهيه ميشود روش تهيه اين نخ را
سيستم ريسندگي پشمي ميگويند كه عبارت است از سيستم ريسندگي كه نخ هايي با چگالي خطي پايين را توليدمي كند

محصول نخهاي نمره ۲٫۵تا۵متريك م ي باشد كه براي توليد خامه ق الي و پتو و پارچ ه هاي رومبلي تريكو، لايي

لباسهاي ضخيم مورد استفاده قرار م ي گيرد. براي تهيه پتوهاي مرغوب مثل پتوي مورد استفاده در هواپيما از نوع
پشم مرغوب كه ميكرون آنها كمتر از ٢٥ م ي باشد مورد استفاده قرار م ي گيرد. اما براي خامه قالي از پش م هاي
ضخيم استفاد ه م ي شود. نخ هاي توليدي داراي تاب در متر حدود۱۴۰تا۱۸۰م يباشد محصول ممكن است به صورت بوبين و يا به صورت بقچه هاي

۴٫۵كيلوگرم خامه قالي باش د. كلافها يا به صورت رنگي و يا به صورت طبيعي كه شيري رنگ م ي باشند، به فروش م ي رسد آنهايي كه رنگي م ي باشند كه توسط ك ارخانه رنگريزي گرديده
كه براي بافت قالي مورد استفاده قرار م يگيرد. ولي كلافهاي كه رنگي نباشند توسط بافندگان فرش يا كارگاههاي
رنگرزي بر اساس سفارش رنگرزي مي كنند كه معمو ً لا رنگ طبيعي هم استفاده م يكنند. بوبين هايي كه براي پودپتو م ي باشند رنگي هستند و در ما شين بافندگي در حين بافت پتو به عنوان پود مصرف م ي گردد و وقتي خار زده
مي شود به علت تاب كم سر الياف بيرون آمده و پتو پرزدار مي شود.

طرح توجیهی بازیابی وریسندگی نخ پشمی(۲۰%ضایعات)

۴۸صفحه

۳۰۰۰تومان