طرح توجیهی بازیابی وریسندگی نخ پشمی(۲۰%ضایعات)

به نام خدا

طرح توجیهی بازیابی وریسندگی نخ پشمی(۲۰%ضایعات)

مواردکاربرد: خامه قالی ونخ پودپتو

ظرفیت تولیدسالیانه : ۵۰۰تن

عمده مواداولیه مصرفی : الیاف پشمی نو

اشتغالزایی : ۵۲نفر

زمین موردنیاز: ۳۳۰۰مترمربع

از الیاف پشم معمولا سه نوع نخ تهیه م ی گردد ک ه این سه نوع نخ با نامهای نخهای پشم ی, نخهای فاستونی ونخهای نیمه فاستونی معرفی می شون د. هر یک از این سه نوع نخ در صنعت نساجی دارای مصرف بخصوصی هستند
که ذیلا به اختصار شرح داده می شود .
نخهای پشم ی: نخی است که معمولا از الی اف پشم ضخیم و یا ضایعات پشم تهیه میشود روش تهیه این نخ را
سیستم ریسندگی پشمی میگویند که عبارت است از سیستم ریسندگی که نخ هایی با چگالی خطی پایین را تولیدمی کند

محصول نخهای نمره ۲٫۵تا۵متریک م ی باشد که برای تولید خامه ق الی و پتو و پارچ ه های رومبلی تریکو، لایی

لباسهای ضخیم مورد استفاده قرار م ی گیرد. برای تهیه پتوهای مرغوب مثل پتوی مورد استفاده در هواپیما از نوع
پشم مرغوب که میکرون آنها کمتر از ٢۵ م ی باشد مورد استفاده قرار م ی گیرد. اما برای خامه قالی از پش م های
ضخیم استفاد ه م ی شود. نخ های تولیدی دارای تاب در متر حدود۱۴۰تا۱۸۰م یباشد محصول ممکن است به صورت بوبین و یا به صورت بقچه های

۴٫۵کیلوگرم خامه قالی باش د. کلافها یا به صورت رنگی و یا به صورت طبیعی که شیری رنگ م ی باشند، به فروش م ی رسد آنهایی که رنگی م ی باشند که توسط ک ارخانه رنگریزی گردیده
که برای بافت قالی مورد استفاده قرار م یگیرد. ولی کلافهای که رنگی نباشند توسط بافندگان فرش یا کارگاههای
رنگرزی بر اساس سفارش رنگرزی می کنند که معمو ً لا رنگ طبیعی هم استفاده م یکنند. بوبین هایی که برای پودپتو م ی باشند رنگی هستند و در ما شین بافندگی در حین بافت پتو به عنوان پود مصرف م ی گردد و وقتی خار زده
می شود به علت تاب کم سر الیاف بیرون آمده و پتو پرزدار می شود.

طرح توجیهی بازیابی وریسندگی نخ پشمی(۲۰%ضایعات)

۴۸صفحه

۳۰۰۰تومان