طرح توجیهی بازيافت ضايعات سنگي

به نام خدا

تاكنون مطالعات زيادي در مورد استفاده از باطله هاي كانيهاي صنعتي صورت نگرفته است. در صورتيكه
كاربردهاي صنعتي براي اين باطله ها ارائه شود، سود دهي اقتصادي فرآيندهاي استخراج آنها افزايش خواهد
يافت.
استفاده مجدد از باطله هاي معدني از ديدگاه اجتماعي و زيست محيطي اهميت دارد اما انجام اين كار بايستي
اقتصادي باشد و از طرفي مشكل تكنولوژيكي و محدوديت فني نيز وجود نداشته باشد. فوايد استفاده مجدد از
باطله ها عبارتند از:

رياخاستفاده موثر از منابع و ذ

طيحم كاهش مشكلات زيست ي

افزايش سوددهي (افزايش درآمد و كاهش هزينه دفع باطله ها)
• ايجاد توسعه پايدار

عوامل موثر در يد ضايعات سنگ
در هنگام استخراج ضايعات توسط عوامل زير ايجاد مي شوند:

رب توسط دستگاه بلوك

توسط اره گروه هاي چند تيغه اي

شكچ طسوت

يگتسويپان فلتخم انواع ها و شكستگي هاي موجود در سنگ معدن
– روند استخراج در جهت عكس شيب طبقات نباشد

استخراج معادن به روش انفجار
توسط دستگاه سيم برش هنگام برش
علاوه بر استخراج، قسمتي از ضايعات در كارخانجات فرآوري سنگ تزئيني تراورتن ايجاد مي شود.
به طور معمول حدود 35 درصد سنگ تراورتن در كارخانه فرآوري حين…….

38صفحه

3000تومان