به نام خدا

محصول مورد نظر طرح حاضر، ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و سیلیکون فولاد می باشد که در واقع
می توان طرح حاضر را یک طرح خدماتی صنعتی محسوب کرد.
آبکاري با کروم یا کروماته کردن فولاد ، روکش کاري فولاد با فلز کروم است . این پوشش ها جهت
جلوگیري از خورندگی روي قطعات فولادي به کار می روند که در عین حال جهت چسبندگی رن گ نیز
بسیار مناسب می باشند. روک شهاي لایه کروم رنگی شبیه نقره، سفید مایل به آبی دارند . قدرت انعکاس
صیقلی شده در حد ۶۵ % است (براي نقره ۸۸ %و نیکل ۵۵ %) در حالی که ◌ً سطح کروم کاري شده و کاملا
خاصیت انعکاس نقره و نیکل با گذشت زمان ضایع م یشود، در مورد کروم تغییر ي حاصل نم ی شود .
لایه هاي کروم قابل جوشکاري نبوده و رن گکاري و نقاشی را نم یپذیرند. کروم در مقابل گازها، موادقلیایی
و نمکها مقاوم است اما اسید سولفوریک واسید کلریدریک وسایر اسیدهاي هالوژ ندار در تمام غلظتها ودر
تمام درجه حرارتها بر روي کروم تاثیر می گذارند. به دنبال رویین شدن شیمیایی ، روک ش هاي کروم
مقاومت خوبی در اتمسفر از خود نشان می دهند و کدر نم یشوند. از این رو به تمیز کردن و یا نو نمودن
توسط محلولها یا محصولات حل کننده اکسیدها را ندارند. روک شهاي کروم تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد هیچ
تغییري از نظر کدر شدن متحمل نمی شوند. رویین شدن حالتی است که در طی آن در سطح کروم ، اکسید
کروم ( ۳+) تشکیل می شود. این عمل موجب جابه جایی پتانسیل کروم از ۰٫۷۱۷ به ۱٫۳۶ ولت می شود و
کروم مثل یک فلز نجیب عمل می نماید. لایه هاي پوششی کروم براق با ضخامت پایین (در حدود…….

نام محصول ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و سیلیکون فولاد
ویژگی محصول یا طرح توسعه مصرف داخل
ظرفیت پیشنهادي طرح ۳۰۰۰ تن
موارد کاربرد پوشش دهی فلزات فولادي براي جلوگیري از زنگ زدگی
مواد اولیه اصلی کرم ، مس ، مواد آبکاري
محل تامین مواد اولیه داخل کشور
۲۸۲۳ تن کمبود محصول در سال ۱۳۹۵
اشتغالزایی ۲۸ نفر
زمین مورد نیاز ۲۵۰۰ متر مربع

۴۸صفحه

۳۰۰۰تومان