طرح توجیهی ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و سیلیکون فولاد

به نام خدا

محصول مورد نظر طرح حاضر، ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و سیلیکون فولاد می باشد که در واقع
می توان طرح حاضر را یک طرح خدماتی صنعتی محسوب کرد.
آبکاري با کروم یا کروماته کردن فولاد ، روکش کاري فولاد با فلز کروم است . این پوشش ها جهت
جلوگیري از خورندگی روي قطعات فولادي به کار می روند که در عین حال جهت چسبندگی رن گ نیز
بسیار مناسب می باشند. روک شهاي لایه کروم رنگی شبیه نقره، سفید مایل به آبی دارند . قدرت انعکاس
صیقلی شده در حد 65 % است (براي نقره 88 %و نیکل 55 %) در حالی که ◌ً سطح کروم کاري شده و کاملا
خاصیت انعکاس نقره و نیکل با گذشت زمان ضایع م یشود، در مورد کروم تغییر ي حاصل نم ی شود .
لایه هاي کروم قابل جوشکاري نبوده و رن گکاري و نقاشی را نم یپذیرند. کروم در مقابل گازها، موادقلیایی
و نمکها مقاوم است اما اسید سولفوریک واسید کلریدریک وسایر اسیدهاي هالوژ ندار در تمام غلظتها ودر
تمام درجه حرارتها بر روي کروم تاثیر می گذارند. به دنبال رویین شدن شیمیایی ، روک ش هاي کروم
مقاومت خوبی در اتمسفر از خود نشان می دهند و کدر نم یشوند. از این رو به تمیز کردن و یا نو نمودن
توسط محلولها یا محصولات حل کننده اکسیدها را ندارند. روک شهاي کروم تا 500 درجه سانتیگراد هیچ
تغییري از نظر کدر شدن متحمل نمی شوند. رویین شدن حالتی است که در طی آن در سطح کروم ، اکسید
کروم ( 3+) تشکیل می شود. این عمل موجب جابه جایی پتانسیل کروم از 0.717 به 1.36 ولت می شود و
کروم مثل یک فلز نجیب عمل می نماید. لایه هاي پوششی کروم براق با ضخامت پایین (در حدود…….

نام محصول ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و سیلیکون فولاد
ویژگی محصول یا طرح توسعه مصرف داخل
ظرفیت پیشنهادي طرح 3000 تن
موارد کاربرد پوشش دهی فلزات فولادي براي جلوگیري از زنگ زدگی
مواد اولیه اصلی کرم ، مس ، مواد آبکاري
محل تامین مواد اولیه داخل کشور
2823 تن کمبود محصول در سال 1395
اشتغالزایی 28 نفر
زمین مورد نیاز 2500 متر مربع

48صفحه

3000تومان