طرح توجیهی استحصال گاز از پسماند غذاهای خانگی و پسابهای صنایع غذایی

به نام خدا

طرح توجیهی استحصال گاز از پسماند غذاهای خانگی و پسابهای صنایع غذایی

طبق مطالعات انجام گرفته در هندوستان آنالیز بیوگاز در جدول زیر(جدول درمتن طرح موجودمیباشد) ذكر گردیده كه
میزان درصد گاز متان آن بستگي به دماي هاضم داشته و هر چه دماي هاضم پایین تر باشد درصد متان آن بیشتر و ارزش
حرارتي بالاتري دارد ولي میزان گاز تولید شده كمتر است . بیوگاز ها به دو دسته زیر تقسیم مي شوند.
0. بیوگازهاي با بار آلي ورودي زیاد
2. بیوگازهایي با بار آلي ورودي کم
دستگاهاي فوق داراي تفاوتهایي در میزان گاز تولیدي، زمان ماند و نحوه راهبري مي باشند.

دماي احتراق بیوگاز حدود 066 درجه سانتیگراد )دماي احتراق گازوئیل ۵56 درجه سانتیگراد و نفت و پروپان 566 درجه
سانتیگراد ( و دماي شعله حاصل از آن ۵06 درجه سانتیگراد است . بیوگاز مانند سایر سوخت هاي گاز قابل احتراق بوده و با
26 با هوا مخلوط شده و سرعت اشتغال آن بالا مي باشد . ارزش حرارتي آن در حدود 0 كیلووات ساعت بر – نسبت 0
مترمكعب است )یعني برابر ارزش حرارتي نیم لیتر سوخت گازوئیل( كه در جداول بعدي خواص بیوگاز نسبت به گازهاي
سوختي و سایر سوختها مقایسه شده است . فشار لازم و مطلوب براي پخت و پز با بیوگاز بین 5 تا 26 سانتیمتر ستون آب مي
باشد . ارزش حرارتي متان خالص در حدود 5666 کیلو کالري بر متر مکعب مي باشد.

طرح توجیهی استحصال گاز از پسماند غذاهای خانگی و پسابهای صنایع غذایی

41صفحه

3000تومان