طرح توجیهی استحصال تانن از پوست گردو

به نام خدا

طرح توجیهی استحصال تانن از پوست گردو

نام محصول استحصال تانن از پوست گردو
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۱۰۰۰ تن در سال
موارد کاربرد کاربرد در صنایع دباغی پوست، مصرف در داروسازی
مواد اولیه مصرفی عمده مواد خام گیاهی مانند پوسته گردو یا درخت
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۵۳۲۲۱۲ تن در سال
اشتغال زایی (نفر) ۲۰
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۲۵۰۰

رئوس مطالب
( -۱-۱ نام و کد محصولالات (آیسیک ۳
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
-۱-۳ شرایط واردات
-۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلالاعات لالازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-۱-۶ معرفی موارد مصرف و کاربرد
-۱-۷ بررسی کالالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

بررسی کالالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
-۱-۸ بررسی اهمیت استراتژیکی کالالا در دنیای امروز
-۱-۹ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
-۱-۱۰ معرفی شرایط صادرات

با توجه به اینکه تانن محصول نسبتا ناشنا خته ای می باشد در این قسمت با توضیحات ارائه شده سعی
بر آن است که شناخت کلی نسبت به این محصول ایجاد گردد.
اصطلاح تانن برای اولین بار در سال ۱۷۹۶ توسط سیگوین در تشریح مواد استخراج شده از بعضی از
گیاهان که می توانستند در روند تبدیل پوست حیوانات به چرم نقش بسز ایی داشته باشند به کار گرفته
شد.
تاننها (فلاوانولها) که به اسم های دیگری چون اسید تانیک، گالوتانن و اسید گالوتانیک نیز شناخته
شدهاند، ترکیبات پیچیده طبیعی هستند که از مواد شیمیایی پلی فنلی تشکیل شده اند و در پوست،
برگ و ریشه اکثر گیاهان از جمله چای، سی ب، هلو، غلات و خصوصاً سورگوم به وفور یافت می شود .

این مواد با وزن مولکولی بالا ( ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دالتون ) و دارای تعداد قابل ملاحظه ای گروه ه یدروکسیل
فنلیک ( ۱ تا ۲ درصد وزن مولکولی ) هستند که امکان تشکیل ارتباطات تقاطعی بین پروتئین و سایر
ماکرومولکولها را میسر می سازد. این مواد همچنین شامل گروهی از فنل های غیر پروتئینی سمی هستند
که گاهی خاصیت قابض بودن دارند . همچنین تانن ها مواد پلی فنولیک با وزن مولکولی بالایی بوده که
مسئول رنگ پوسته بذور و در بعضی از لگومها میباشند.
علت تغییر رنگ برگ درختان در پاییز نیز ناشی از وجود تانن هاست. تانن ها باز دارنده فعالیت برخی
آنزیم ها بخصوص تریپسین و آمیلاز بوده که نتیجاً قابلیت هضم غذا را کاهش می دهند.

خواص فیزیکی و شیمیایی تانن ها
تانن ها متبلور نبوده، فاقد ازت ولی دارای عوامل فنول و گلوکز در ساختمان خود هستند . در حالت
خالص توده ای بی شکل، بی رنگ، با مز ه ای تلخ و گس می باشند. در واقع مزه گس و تلخی موجود در
تانن ها موجب مقبولیت بعضی از مواد غذایی مثل چای، آبجو، کاکائو و شکلات می گردد.
گاهی مزه گس موجود در بعضی میوه های نارس بدلیل وجود تانن است ولی چون بر اثر رسیدن میوه
ترکیب تانن منعقد شده و بصورت نا محلول در م ی آید نتیجاً خاصیت گسی و قابضی خود را از دست
می دهد. تانن ها همچنین بازدارنده های آنزیم های موثر و مهم هستند . گوناگونی آ نها و فعالیتشان بدین
معناست که برخی تانن ها (اکثراً) با برخی پروتئین های خاص واکنش می دهند نه با همه پروتئین ها . در
نتیجه این پرسش پیش می آید که آیا آنها تفکیک و غیر فعال کننده عمومی هستند یا باز دارنده های
خاص آنزیم ها….

طرح توجیهی استحصال تانن از پوست گردو

۵۳صفحه

۳۰۰۰تومان